انتخاب ناسالم غذایی در افراد چاق

مطالعات جدید پیشنهاد می کنند برای هوشیار کردن افراد چاق در انتخاب های غذایی در فروشگاه حتی یک تلنگر کوچک کافی است.
مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند پیام های نامحسوس می توانند رفتار را تغییر دهند و یافته های کنونی نشان میدهد این استراتژی در دنیای واقعی نیز عمل می کند.
بر اساس تحقیقات پژوهشگران هلندی افراد چاقی که با در دست داشتن یک بروشور حاوی پیام های سلامتی به فروشگاه می روند نسبت به افراد چاقی که با بروشور غیرمرتبط با سلامتی به خرید می روند، کمتر از یک سوم تنقلات ناسالم انتخاب می کنند  و جالب اینکه حتی اگر افراد در مورد خریدشان فکر نکنند، اما این بروشور تاثیر خود را در انتخاب های آنها خواهد گذاشت.
پژوهشگران در این مطالعه به افراد چاق در مسیر فروشگاه یک بروشور داده و بعد از برگشت آنها رسید خرید را کنترل می کردند. در این مطالعه 99 فرد شامل 42 فرد چاق و دارای اضافه وزن و 57 نفر با وزن نرمال شرکت داشتند.
نتایج نشان داد افراد چاقی که بروشور حاوی پیام های سلامتی را دریافت کرده بودند 4/1 دلاربرای خرید تنقلات  ناسالم مثل کوکی، شکلات و چیپس خرج کردند، در حالیکه گروه کنترل 8/4 دلار برای  خرید اینگونه تنقلات صرف کردند.
دانشمندان تاکید کردند، پیام های نامحسوس بدون اخطار یا تذکر علنی اثری قوی بر رفتار ما دارند.
منبع:

E K Papies, ET AL “Using health primes to reduce unhealthy snack purchases among overweight consumers in a grocery store” International Journal of Obesity advance online publication 20 August 2013.

نظرات بسته شده است.