کاهش چربی پیش از صبحانه بیشتر است

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید در دانشگاه Northumbria نشان داده شد که فعالیت ورزشی در صبح با معده ی خالی موجبکاهش 20 درصدی میزان چربی بدن می شود. به منظور بررسی اثرات فعالیت ورزشی با معده ی خالی بر کاهش چربی بدن محققین 12 مرد ورزشکار فعال را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه، فعالیت ورزشی بر روی تردمیل و در 10 صبح پس از مصرف صبحانه و قبل از مصرف صبحانه مورد بررسی قرار گرفت. پس از فعالیت ورزشی تمام آزمودنی ها یک مخلوط شیر بستنی شکلاتی دریافت کردند. در زمان وعده ی نهار نیز پاستا خوردند تا آن جا که به طور کامل سیر شدند. میزان انرژی و چربی وعده ی نهار در آن ها محاسبه شد و پس از آن میزان انرژی و کاهش چربی در فعالیت ورزشی صبح مورد ارزیابی قرار گرفت. محققین دریافتند؛ افرادی که در صبح بدون خوردن صبحانه اقدام به فعالیت ورزشی کرده بودند، برای جبران این کالری از دست رفته غذای بیشتری دریافت نکردند و بنابراین کالری مازادی مصرف نکردند وعلاوه براین اشتهای آن ها نیز افزایش نیافت. به بیان دیگر فعالیت ورزشی موجب افزایش سوخت کالری می شود و می تواند در کاهش چربی بدن مؤثر باشد، اما اگر این فعالیت در صبح و پس از یک ناشتایی شبانه باشد موجب کاهش بیشتری در چربی بدنی می شود. براساس یافته ای حاصل از این مطالعه نشان داده شد که فعالیت ورزشی در صبح و معده ی خالی موجب افزایش اشتها در طول روز و مصرف بیشتر غذا در وعده های غذایی در طول روز نشد. بنابراین در تکمیل راهبردهای کاهش چربی بدن می توان به افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند توصیه کرد که می توانند برای حصول موفقیت بیشتر صبح و پس از یک ناشتایی شبانه به فعالیت ورزشی با شدن متوسط بپردازند.

منبع:

Emma J. Stevenson, et al. Breakfast and exercise contingently affect postprandial metabolism and energy balance in physically active males. British Journal of Nutrition, 2013

نظرات بسته شده است.