کاهش وزن و بهبود حافظه

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که کاهش وزن در سالمندان دارای اضافه وزن و چاق از طریق رژیم غذایی و یا پرداختن به فعالیت ورزشی می تواند موجب تغییر در نواحی از مغز که برای عملکرد حافظه مهم است، گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که چاقی می تواند موجب اختلال در عملکرد حافظه گردد. نتیج مطالعات پیشین نشان دادند که حافظه ی اپیسودیک ( حافظه ای که مربوط به رویدادهای زندگی است) در افراد چاق مختل می شود. به منظور بررسی اثر کاهش وزن بر بهبود عملکرد حافظه و در نهایت عملکرد مغزی، محققین در این مطالعه از طریق MRI به ازریابی عملکرد مغزی 20 آزمودنی دارای اضافه وزن در هنگام آزمون حافظه پرداختند. آزمودنی ها در این مطالعه زنان یائسه ( میانگین سنی 61 سال) بودند که 6 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 9 آزمودنی از رژیم غذایی پالئولیتیک ( رژیم کاومن) که از 30 درصد پروتئین، 30 درصد کربوهیدرات، و 40 درصد چربی های غیر اشباع تشکیل شده بود پیروی کردند. 11 آزمودنی نیز از رژیم نوردیک شامل؛ 15 درصد پروتئین، 55 درصد کربوهیدرات و 30 درصد چربی پیروی کردند. پیش و پس از رژیم غذایی مححقین مقادیر شاخص توده ی بدنی آزمودنی ها و ترکیب چربی بدنی شان را اندازه گیری کردند. علاوه بر این آن ها عملکرد حافظه ی اپیسودیک آن ها را از طریق آزمون حافظه و MRI مشخص کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های الگوی فعالیت مغزی در هنگام آزمون حافظه از طریق MRI نشان داد که عملکرد حافظه پس از کاهش وزن بهبود یافت.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byEndocrine Society.

نظرات بسته شده است.