پیاده روری بعد غذا و کاهش قند خون در افراد سالم و دیابتی

اساس نتایج یک مطالعه گزارش شد که انجام پیاده روی و یا هر فعالیت ورزشی سبک دیگر بعد از وعده غذایی می تواند موجب کاهش قند خون در افراد سالم و دیابتی نوع 1 گردد.

حداقل زمان فعالیت ورزشی ( پیاده روی 7/0 مایل در 30 دقیقه)  برای کاهش قند خون بعد از وعده غذایی حدود 30 دقیقه گزارش شده است. چنین فعالیتی دارای حداقل و یا هیچ گونه خطری برای افراد می باشد. این نتایج حاصل یک مطالعه گسترده در زمینه الگوی های تحمل گلوکز پس از وعده غذایی می باشد.

این مطالعه توسط دکتر کودوا و همکارانش بر روی 24 آزمودنی در دوگروه کنترل و دیابتی به تعداد مساوی انجام شد. برای 3 روز و 4 شب محققین رژیم غذایی، کالری دریافتی، فعالیت بدنی و قند خون آزمودنی ها را در شرایط کنترل شده ارزیابی کردند. قند خون به طور دائم توسط گیرنده های حساسی ثبت می شد و علاوه بر این میزان فعالیت بدنی نیز به وسیله شتاب سنج بررسی می گردید. آزمودنی ها پس از دو وعده غذایی خود به پیاده روی می پرداختند. آن ها به طور متناوب به فعالیت ورزشی و استراحت می پرداختند به طوری که 5/33 دقیقه پیاده روی و 5/26 دقیقه استراحت داشتند. محققین 4 ساعت پس از دریافت وعده غذایی میزان قند خون را گزارش می کردند. در این فاصله، میزان قند خون افراد سالم  پس از بی فعالیتی در مقایسه با زمانی که پیاده روی می کردند 113% افزایش داشت. به طوری که میزان قند خون افراد سالم در هنگام 270 دقیقه پیاده روی 5/4 میلی مول در لیتر گزارش شد در حالی که در هنگام 270 دقیقه بی فعالیتی به میزان  5/9 میلی مول در لیتر افرایش داشت. قند خون افراد دیابتی نیز در مقایسه با زمان پیاده روی در هنگام بی فعالیتی حدود 145% افزایش را نشان داد، به بیان دقیق تر میزان قند خون این افراد در زمان پیاده روی 5/7 میلی مول در لیتر و در هنگام بی فعالیتی 4/18 میلی مول در لیتر گزارش شد. به بیان محققین؛ سایر فعالیت های بدنی سبک مانند ظرف شستن پس از صرف غذا می تواند اثری همانند پیاده روی بر میزان قند خون داشته باشد.

منبع:

Yogish C. Kudva, “The Effect of Walking on Postprandial Glycemic Excursion in Patients With Type 1 Diabetes and Healthy People”, 2012

نظرات بسته شده است.