ویتامین D و فشار خون

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید در دانشگاه اسکاتلند نشان داده شد که مکمل یاری ویتامین D یا 25 هیدروکسی ویتامین D موجب بهبود کاهش فشار خون یا شاخص های سلامت عروقی در بیماران با فشار خون سیستولیک ایزوله ( فشار خون سیستولی بالاتر از 140 میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولی کمتر از 90 میلی متر جیوه) که یک نوع الگوی فشار خون بالا در سالمندان است، نمی شود.  هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر مکمل یاری ویتامین  Dبر شیوع  فشار خون بود. به بیان محقق اولین مطالعه ای است که اثر دریافت 25 هیدروکسی ویتامین D را بر فشار خون ایزوله مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه یک مطالعه ی دوسوکو بود و بر روی 159 بیمار با فشار خون سیستولیک ایزوله   و در دامنه ی سنی 77 سال انجام شد. لازم به ذکر است که میزان ویتامین D پایه ی این سالمندان 30 نانوگرم در دسی لیتر بود.  آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه مکمل یاری ویتامین D  و دارونما  تقسیم شدند، و به مدت یک سال هر سه ماه یک بار مکمل ویتامین D  ( 100،000 واحد) می گرفتند. محققین تفاوت فشار خون 24 ساعته، سختی عروقی، عملکرد اندوتلیال، میزان کلسترول، مقاومت به انسولین و میزان پپتید دهلیزی سدیمی نوع بتا (هورمونی که در قلب تولید می شود) را در طی 12 ماه پژوهش ارزیابی کردند. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که هیچ تفاوت معناداری را در فشار خون 24 ساعته، سفتگی عروقی، عملکرد اندوتلیال، میزان کلسترول، میزان گلوکز و هم چنین میزان مسافت پیموده شده در پیاده روی نشان نداد. با وجود این، احتمال دارد که مکمل یاری ویتامین D از طریق سازو کار هایی غیر از بهبود فشار خون بتواند بر سلامت قلب و عروق اثرات مفیدی داشته باشد.

منبع:

: Miles D. Witham et al. Cholecalciferol Treatment to Reduce Blood Pressure in Older Patients With Isolated Systolic Hypertension: The VitDISH Randomized Controlled Trial. JAMA Intern Med., 2013

نظرات بسته شده است.