ویتامین C و ابتلا به سرماخوردگی

براساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد با وجود این که مصرف ویتامینC اثر متوسطی بر مدت و دوره ی سرماخوردگی دارد ولی بر شیوع بروز سرماخوردگی به جز افرادی که در معرض استرس بدنی قرار دارند اثری ندارد. تقریباً 70 سال است که ویتامین C برای درمان و کاهش طول دوره ی سرماخوردگی مورد توجه قرار دارد. در واقع این عقیده وجود دارد که ویتامین C موجب کاهش شدت علایم سرماخوردگی می شود.  با وجود این نتایج ضدو نقیصی در زمینه ی اثرات ویتامین C بر بروز و شیوع سرماخوردگی وجود دارد. به همین منظور در این مطالعه، 72 پژوهش بر روی اثر مصرف مکمل ویتامین C و بروز سرماخوردگی مورد بررسی قرار گرفتند، دامنه ی مکمل یاری در این پژوهش ها 2/0 میلی گرم ویتامین C در روز بود. در این پژوهش ها آن دسته از مطالعاتی که بر روی ورزشکاران رشته های مختلف انجام شده بود نشان دادند که دریافت مکمل ویتامین C می تواند موجب کاهش 52 درصدی ابتلا به عفونتهای مجاری فوقانی تنفسی شود. در زمینه ی بررسی اثر مکمل ویتامین C بر روی کاهش علایم سرماخوردگی محققین 31 مطالعه را مرود بررسی قرار دادند که بر اساس یافته ها نشان داده شد که مکمل یاری ویتامینC موجب کاهش 8 و 14 درصدی علایم سرماخوردگی به ترتیب در بزرگسالان و کودکان شد. مکمل یاری 1 تا 2 میلی گرم ویتامین C در روز در کودکان موجب 18 درصد کاهش علایم سرماخوردگی در آن ها می شود. علاوه بر این شدت علایم سرماخوردگی و طول دوره ی آن نیز می تواند از طریق مکمل یاری منظم ویتامین C کاهش یابد. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت منظم ویتامین C در افراد نمی تواند از ابتلای آن ها به سرماخوردگی جلوگیری کند ولی در افرادی که درگیری فعالیت در رشته های ورزشی مختلف می باشند می تواند از بروز ابتلا به عفونت های تنفسی جلوگیری کند.

منبع:

Harri Hemila, et al. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013.

نظرات بسته شده است.