نمایه توده بدنی ( BMI) شاخص سلامتی نیست

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که نمایه توده بدنی روش مناسبی برای سنجش وضعیت سلامت فردی نیست. نمایه توده بدنی یا همان BMI اندازه عددی نسبت وزن به مجذور قد است و تناسب وزن به قد یا اندازه بدنی را نشان می دهد. بسیاری از شرکت های آمریکایی برای سنجش وضعیت سلامت کارمندان خود از شاخص نمایه توده بدنی استفاده می کردند. باوجود این، نتایج این مطالعه گسترده نشان داد که این شاخص افراد زیادی را به غلط ناسالم معرفی کرده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Janet Tomiyama ؛ "بسیاری از افراد با وجود چاقی و اضافه وزن، واقعاً سالم هستند. این درحالی است که شاخص نمایه توده بدنی آن ها را ناسالم در نظر می گیرد.." پژوهشگران در این مطالعه همبستگی بین شاخص نمایه توده بدنی و چندین عامل سنجش سلامتی شامل فشارخون، گلوکز خون، مقادیر تری گلیسیرید و کلسترول سنجیده شد.  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از آمریکایی ها که در این مطالعه و از طریق شاخص نمایه توده بدنی د رگروه چاق و یا دارای اضافه وزن قرار گرفتند، سالم بودند. بر این اساس پژوهشگران توصیه کردند که علاوه بر نمایه توده بدنی یا به عنوان یک راهبرد مکمل باید از روش های دیگری برای سنجش وضعیت سلامتی افراد استفاده شود و به شرکت ها و ارگان های ولتی توصیه کردند از عوامل واقعی تری برای سنجش سلامت کارکنان استفاده کنند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله International Journal of Obesity منتشر شد.

منبع:


A J Tomiyama, et al. Misclassification of cardiometabolic health when using body mass index categories in NHANES 2005–2012. International Journal of Obesity, 2016
 

نظرات بسته شده است.