مفهوم اعتیاد غذایی

براساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که مصرف زیاد کربوهیدرات های فرآیند شده می تواند گرسنگی را بیشتر کند. این یافته ها پیشنهاد می کند که محدودیت دریافت غذاهای با شاخص قندی زیاد می تواند به پیشگیری از پرخوری افراد چاق کمک کند. در این مطالعه چگونگی تنظیم دریافت غذا توسط مراکز لذت حاوی- دوپامین در مغز مورد بررسی قرار گرفت. در واقع پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال بود که آیا غذاها نیز می توانند اعتیاد زا باشند؟ برای بررسی این ارتباط، محققین مقادیر قند خون و میزان گرسنگی را اندازه گیری کردند، هم چنین از MRI برای مشاهده ی فعالیت مغزی در طی مدت زمانی 4 ساعت پس از صرف وعده غذایی نیز استفاده کردند، تا اثر وعده ی غذایی قبلی را بر رفتار خوردن وعده ی بعدی ارزیابی کنند. ارزیابی بیماران در این دوره ی زمانی یکی از مفاهیم جدید این مطالعه بود، در تحقیقات پیشین مطالعات فعالیت مغزی را پیش از خوردن وعده ی غذایی با MRI ارزیابی می کردند. 12 مرد چاق یا دارای اضافه وزن وعده ی غذایی نمونه که حاوی شیر بستنی با کالری، مزه و شیرینی یکسان بود را مصرف کردند. شیر بستنی ها از لحاظ همه ی ویژگی ها یکسان بودند، فقط در یکی از کربوهیدرات با شاخص قندی زیاد و در دیگری از کربوهیدرات با شاخص قندی کم استفاده شده بود. آزمودنی هایی که از شیربستنی های با شاخص قندی زیاد خورده بودند، افزایش بیشتری را در قند خون نشان دادند که در طی 4 ساعت بعد از آن سریع کاهش یافت. این کاهش قند خون با گرسنگی زیاد و فعالیت شدید نواحی از مغز که در اعتیاد نقش دارند، همبستگی داشت. یکی دیگر از مفاهیم جدید پژوهش حاضر این بود که عوامل ویژه ی رژیم غذایی چگونه می توانند جدای از کالری یا میزان شیرینی بر پرخوری اثر داشته باشند. بنابراین، بر اساس یافته های حاصل از مطالعه ی حاضر پیشنهاد می شود که محدودیت دریافت غذاها با شاخص قندی زیاد مثل نان سفید و سیب زمینی می تواند در کنترل پرخوری به افراد چاق کمک کند.

منبع:

Belinda S Lennerz,et al. Effects of dietary glycemic index on brain regions related to reward and craving in men. Am J Clin Nutr, June 26, 2013

نظرات بسته شده است.