مصرف چربی های اشباع اسپرم ها را کاهش میدهد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید مصرف چربی های اشباع (مثل چربی پنیر و گوشت) علاوه بر به خطر انداختن وزن مردان می تواند به کاهش تعداد اسپرم ها نیز منجر شود.
این اولین بار نیست که مطالعات از ارتباط بین تغذیه و سایر عوامل محیطی بر میزان و کیفیت اسپرم خبر میدهند. در سال 2011 پژوهشگران برزیلی ارتباط بین خوردن گندم و انواع جو با بهبود غلظت و میزان تحرک و مصرف میوه ها با افزایش سرعت و چابکی اسپرم ها را نشان دادند.
در این مطالعه جانسن و همکارانش به بررسی بیش از 700 مرد جوان 20 ساله پرداختند. این افراد پرسشنامه غذایی سه ماهه گذشته را تکمیل کرده و از آنها یک نمونه مایع منی گرفته شد.
پژوهشگران دانمارکی یافتند غلظت و تعداد اسپرم ها در مردانی که کمتر از 2/11% از انرژی خود را از چربی های اشباع کسب کرده بودند، به ترتیب 50 میلیون در هر میلی لیتر و 163 میلیون بود. در حالیکه این میزان در مردانی که بیش از 15% انرژی خود را از چربی های اشباع دریافت کرده بودند به ترتیب 45 میلیون در هر میلی لیتر و 128 میلیون میباشد. این یافته ها نشان میدهند، مردانی که بیشترین میزان مصرف چربی های اشباع را دارند نسبت به سایرین 38% غلظت اسپرم کمتر و 41% تعداد اسپرم کمتری دارند.
سازمان جهانی بهداشت میزان بیشتر از 15 میلیون اسپرم در سی سی را نرمال تعریف کرده است. در این مطالعه 13% از مردان د رگروه دریافت کم چربی و 18% از مردان در گروه بیشترین دریافت چربی پایین تر از این محدوده قرار داشتند. پژوهشگران این مطالعه ابراز امیدواری کردند که ممکن است بتوان با قطع یا کاهش مصرف چربی های اشباع تعداد اسپرم ها را در مردان افزایش داد.

 منبع:

Tina K Jensen et al “High dietary intake of saturated fat is associated with reduced semen quality among 701 young Danish men from the general population” Am J Clin Nutr February 2013

نظرات بسته شده است.