مصرف طولانی مدت آسپرین و ابتلا به بیماری چشمی

بر اساس مقاله ی جدیدی که در مجله JAMA به چاپ رسید گزارش شد که مصرف طولانی مدت آسپرین (حداقل برای 10 سال) موجب افزایش کم ولی معنادار از لحاظ آماری در بروز بیماری چشمی تحلیل ماکولار وابسته به سن (AMD) می شود.
آسپرین برای تسکین درد و اثرات حفاظتی بر سیستم قلبی عروقی به میزان زیادی مصرف می شود. هدف این مطالعه ارزیابی میزان همبستگی بین مصرف طولانی مدت آسپرین و ابتلا به بیماری چشمی تحلیل ماکولار بود. در این مطالعه 4926 آزمودنی در دامنه ی سنی 43 تا 86 سال شرکت کردند. آزمدنی ها هر 5 سال یکبار و به مدت 20 سال بررسی شدند. به دنبال ارزیابی هایف از شرکت کنندگان پرسیده شد که آیا تا به حال 2 بار در هفته و به مدت حداقل3  ماه آسپرین مصرف کرده اند. در مجموع کل دوره ارزیابی 8/14 سال گزارش شد. میزان  شیوع تحلیل ماکولار اولیه، مزمن و زیرگروه های AMD مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان شیوع AMD مزمن 512 و میزان شیوع AMD اولیه 117 گزارش شد. میزان شیوع AMD مزمن با مصرف حداقل 10 سال آسپرین همبستگی داشت. میزان شیوع این بیماری در افرادی که به طور منظم آسپرین مصرف می کردند 76/1 درصد و در آن هایی که آسپرین مصرف نمی کردند 03/1 درصد گزارش شد. ارتباط زیادی با ابتلا به AMD اولیه به مصرف 5 تا 10 ساله ی آسپرین وجود نداشت. علاوه بر این ابتلا به یکی از زیر گروه های AMD به نام neovascular AMD همبستگی چشمگیری با مصرف حداقل 10 سال آسپرین نشان داد. در حالی که نوع دیگری از زیر گروه این بیماری به نام    pure geographic atrophyبا مصرف مزمن آسپرین همبستگی نداشت.

منبع:

Barbara E. K. Klein, et al. Long-term Use of Aspirin and Age-Related Macular Degeneration . JAMA. 2012

 

نظرات بسته شده است.