محدودیت کالریکی و درمان سرطان

در یک مطالعه  برای اولین بار، محدودیت کالریکی بر نتایج درمانی سرطان مورد بررسی قرار داده شد و اثرات مثبت آن مورد تأیید قرار گرفت. به بیان استفان فریدلند، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ تنها معدود مطالعاتی در این زمینه وجود دارند که اثرات محدودیت کالریکی را بر درمان بیماری سرطان مورد بررسی قرار دادند. درطی 10 سال گذشته علاقه در زمینه ی سوخت و ساز سلول های سرطانی سیر صعودی را طی کرده است و به موازات آن نیز علاقه مندی در زمینه ی تداخلات رژیمی نیز افزایش یافته است. فرضیه اصلی در این مطالعه اینبود که محدودیت کالریکی می تواند موجب اثرگذاری بیشتر روش های درمانی سرطان ازقبیل پرتو درمانی شود. در این مطالعه بیماران مبتلا به سرطان سینه که در مرحله ی 0 تا 1 قرار داشتند، پیش از عمل جراحی (36 ساعت) یک رژیم مایع دریافت کردند و پس آن در طول  پرتو درمانی نیز یک رژیم غذایی با 25 درصد محدودیت کالریکی دریافت کردند. این رژیم کم کالری در طی 10 هفته پرتو درمانی در آن ها اعمال شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که این روش اثرات مطلوبی بر روش درمانی سرطان دارد. به طور کلی بیماان مبتلا به سرطان سینه در طی درمان افزایش وزن را تجربه می کنند که می تواند با اثرات درمانی آن ها تداخل داشته باشد. نتایج مطالعات دیگر در این زمینه نشان داده است که دریافت رژیم کتوژنیک ( چربی بالا، پروتئین متوسط و کربوهیدرات پایین) نیز بر اثرات درمانی سرطان مفید واقع می شود. به بیان دیگر کربوهیدرات موجود در رژیم غذایی که درنهایت به صورت گلوکز جذب سلول ها می شود می تواند موجب تکثیر سلول های سرطانی شود. بنابراین می توان رژیم های کم کالری را به عنوان یک روش درمانی مکمل در کنار روش های دیگر برای درمان بیماری سرطان به کار برد.

منبع:

Nicole Simone, et al. Nutrient Restriction and Radiation Therapy for Cancer Treatment: When Less Is More. The Oncologist.2012

نظرات بسته شده است.