فعالیت ورزشی نظامند و کاهش افسردگی و استرس

براساس نتایج مطالعه ای در دانشگاه کولورادو باولدر؛ فعالیت ورزشی نظامند و اصولی بیشتر از فعالیت ورزشی داوطلبانه می تواند در کاهش اضطراب و افسردگی مؤثر باشد. نتایج مطالعات موجود در این زمینه نشان می دهد که افرادی که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پردازند تحمل بیشتری در مقابل بیماری های وابسته به استرس دارند. به بیان محققین، هر چقدر فعالیت ورزشی با کنترل بیشتری انجام شود، اثرات مفید بیشتری خواهد داشت. مطالعه ی مذکور با هدف پاسخ به این سؤال انجام شد که؛ آیا فعالیت ورزشی اجباری و نظامند می تواند فواید بیشتری را در پی داشته باشد؟ واضح است که فعالیت ورزشی اجباری و نظامند می تواند فواید سلامتی زیادی را در پی داشته باشد، ولی سؤال اساسی ایجاست که آیا این نوع فعالیت ورزشی می تواند در پیشگیری از بروز اضطراب و افسردگی نیز مؤثر باشد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، محققین 16 موش را در دو گروه غیرفعال و فعالیت ورزشی بر روی چرخ بررسی کردند. موش ها در گروه فعالیت ورزشی به دوگروه تقسیم شدند، یک گروه به طور ارادی و دلخواه بر روی چرخ می دویدند، در حالی که گروه دیگر بر اساس یک برنامه بر روی چرخ می دویدند. پس از 6 هفته، میزان استرس و اضطراب موش ها بر اساس یک آزمون استرسی سنجیده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر خلاف موش های غیر فعال، میزان استرس و اضطراب در موش هایی که در دو گروه به فعالیت ورزشی می پرداختند ( گروه ارادی و نظامند) کمتر بود. علاوه بر این، نشان داده شد که میزان استرس و اضطراب در موش هایی که به صورت نظامند به فعالیت می پرداختند کمتر از موش های گروهی بود که به طور ارادی می دویدند. بنابراین، افرادی که برای حفظ سلامتی خود به طور نظامند و بر اساس یک اصولی به فعالیت ورزشی می پردازند، بیشتر از فواید آن سود خواهند برد.

منبع:

Benjamin N. Greenwood, Katie G.et al. Exercise-induced stress resistance is independent of exercise controllability and the medial prefrontal cortexEuropean Journal of Neuroscience, 2013.

نظرات بسته شده است.