رژیم غنی از اُمگا3 و خواب بهتر

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب دوکوزا هگزانوئیک اسید ( اُمگا3) که یک نوع اسید چرب بلند زنجیره است، موجب خواب بهتر خواهد شد. این مطالعه در Journal of Sleep Research چاپ شد. این اولین مطالعه ای است که به ارزیابی رابطه بین خواب و وضعیت اسید های چرب در کودکان می پردازد. در واقع می توان گفت که مقادیر بیشتر اسیدچرب بلند زنجیره دوکوزا هگزانوئیک اسید ( اسید چرب اُمگا3 اصلی مغز) به طور معناداری با خواب بهتر یعنی مقاومت کمتر در زمان خواب، کاهش دفعات بیدار شدن در هنگام خواب  همراه است. علاوه براین، افزایش نسبت اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک اسید به اسید چرب اُمگا6 ( آراشیدونیک اسید) با اختلالات کمتر خواب همراه است. در این مطالعه، حدود 362 آزمودنی در دامنه سنی 7 تا 9 سال از لحاظ مقادیر اُمگا 3 و 6 خونی ارزیابی شدند. والدین این کودکان پرسشنامه خواب را برای آن ها پر کردند. و در زمینه عادات و الگوی خواب فرزندانشان از آن ها سؤال شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آاری پرسشنامه نشان داد که 40 درصد کودکان دچار اختلالات خواب هستند و این میزان با مقادیر اُمگا3 خونی همبستگی داشت. در مطالعات پیشین نشان داده شده بود که مقادیر کم دوکوزا هگزانوئیک اسید با کاهش مقادیر ملاتونین همراه است. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که بهبود وضعیت اُمگا3 کودکان می تواند موجب ارتقاء کیفیت خواب آن ها گردد.

منبع:


Paul Montgomery et al. Fatty acids and sleep in UK children: Subjective and pilot objective sleep results from the DOLAB study – a randomised controlled trial. Journal of Sleep Research, March 2014 .
 

نظرات بسته شده است.