تغییرات اندک سبک زندگی و کاهش سکته ی قلبی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید در انجمن قلب آمریکا پیشنهاد شد که تغییرات اندکی در سبک و شیوه ی زندگی می تواند موجب کاهش بروز سکته ی قلبی گردد. محققین 7 شیوه ی منطبق با توصیه های انجمن قلب را برای پیشگیری از بروز سکته ی قلبی ارائه دادند؛ پرداختن به فعالیت ورزشی، کنترل کلسترول، پیروی از رژیم غذایی سالم، کنترل فشار خون، حفظ وزن بدن، کنترل قند خون و عدم استعمال سیگار. به بیان ماری کاشمن، یکی از نویسندگان مقاله ی مذکور؛ ما عوامل خطر بروز سکته ی قلبی را ارزیابی کردیم و دریافتیم که رعایت و کنترل این عوامل می تواند به طور چشمگیری موجب کاهش بروز سکته ی قلبی گردد. محققین در این مطالعه سه گروه را بر اساس 7 راهبرد ارایه شده برای سلامت قلبی و عروقی در نظر گرفتند که شامل یکی سری اعداد مقیاس می شد؛ گروه 0 تا 4 غیرکافی، گروه 5 تا 9 میانگین و گروه 10 تا 14 مطلوب. بر این اساس محققین دریافتند که؛

  •  ارتقاء هر یک امتیاز موجب بهبود 8 درصدی در زمینه ی کاهش بروز سکته ی قلبی می گردد.
  •   در مقایسه با افرادی که در گروه مقیاس غیر کافی قرار دارند، افرادی که امتیاز آن ها مطلوب است در حدود 48 درصد کمتر به سکته ی قلبی مبتلا می شوند، و این میزان در گروه میانگین نسبت به غیرکافی در حدود 27 درصد گزارش شد.
  •   ارتقاء مقیاس هر یک از افراد مستقل از نژادشان موجب پیشگیری از بروز سکته ی قلبی می شود.

بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه؛ افرادی که فشار خون طبیعی داشتند نسبت به آن هایی که به وضعیت نامطلوب فشار خون مبتلا بودند، در حدود 60 درصد کمتر به سکته قلبی دچار می شوند.  

منبع:

Ambar Kulshreshtha et al. Life’s Simple 7 and Risk of Incident Stroke Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke Study. Stroke, 2013

 

نظرات بسته شده است.