4 دقیقه ورزش شدید اثر فوق العاده بر یادگیری کودکان دارد

نتایج یک مطالعه نشان داد که 4 دقیقه فعالیت ورزشی شدید می تواند موجب بهبود عملکردهای ذهنی و رفتاری کودکان دبستانی شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Gurd؛ " حداقل توصیه ورزشی برای کودکان 20 دقیقه در طول روز است، با وجود این شاید برآورده کردن آن برای آموزگاران مشکل باشد." محققین در این مطالعه اثر یک وهله فعالیت ورزشی کوتاه و با شدت زیاد را بر عملکرد رفتاری و ذهنی دانش آموزان مقطع دبسات ارزیابی کردند. 24 دانش آموز کلاس 4 و 20 دانش آموز کلاس 2 به دو گروه بدون فعالیت و با فعالیت تقسیم شدند. برنامه ورزشی شدید تناوبی در سه روز پشت سرهم انجام شد. روزهای بدون فعالیت شامل 10 دقیقه زمان برای استراحت بین کلاسی بود. در حالی که روز های با فعالیت شامل 4 دقیقه فعالیت ورزشی شدید تناوبی در بین جلسات کلاسی می شد. پس از اجرای برنامه ورزشی، و نیز پس از گذشت زمان استراحت در گروه بدون فعالیت، به مدت 50 دقیقه مهارت های کلامی و میزان فعالیت کودکان در کلاس ارزیابی شد. داده های گروه ها با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری داده های حاصل نشان داد که اجرای برنامه ورزشی تناوبی شدید موجب بهبود رفتارها و عملکرد ذهنی و کلامی کودکان در کلاس شد. محققین پیشنهاد کردند که این برنامه ورزشی را می توان بدون هیچ گونه وسیله ای به راحتی عملی کرد و برای اجرای آن نیاز به فضای زیادی وجود ندارد. مقاله مرتبط با این مطالعه درApplied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شد.

منبع:


Jasmin K. Ma, Lucy Le Mare, Brendon J. Gurd. Classroom-based high-intensity interval activity improves off-task behaviour in primary school students. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2014
 

نظرات بسته شده است.