30 دقیقه فعالیت ورزشی منظم روزانه برای کاهش وزن مؤثرتر از 60 دقیقه می باشد.

محققین دانشگاه کوپنگهان در مطالعه ای که بر روی 30 آزمودنی مرد انجام شد دریافتند که 30 دقیقه فعالیت ورزشی روزانه برای کاهش وزن کفایت می کند. به گزارش دکتر روسنکایلد افرادی که به مدت 3 ماه هر روز 30 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند توانستند در حدود 6/3 کیلوگرم از وزن خود را کاهش دهند، در حالی که آزمودنی هایی که یک ساعت در روز به فعالیت ورزشی پرداختند 6/2 کیلوگرم از وزن خود را کاهش دادند. در ادامه دکتر روسنکایلد خاطر نشان کرد که افرادی که روزی 30 دقیقه به فعالیت ورزشی می پرداختند چربی بیشتری را از دست دادند بنابراین یک ساعت فعالیت ورزشی در مقایسه با 30 دقیقه مزیت ویژه ای را در بر نخواهد داشت. پروتکل های هر یک از گروه ها به گونه ای طراحی شده بود که میزان عرق ریزی در هر دو گروه یکسان بود و هر دوی پروتکل ها بر روی تردمیل اجرا می شد.  بر طبق نتایج این مطالعه؛ آزمودنی هایی که هر روز 30 دقیقه به فعالیت ورزشی می پرداختند انرژی بیشتری مصرف می کردند.
به بیان دکتر روسنکایلد؛ میزان انگیزه آزمودنی های این مطالعه در گروهی که روزی 30 دقیقه به فعالیت ورزشی می پرداختند بیشتر بود و همین موضوع در کاهش وزن دلخواه تأثیر داشت.. به علاوه، افراد گروه 60 دقیقه ای پس از فعالیت ورزشی بیشتر غذا می خوردند. در حال حاضر دکتر روسنکایلد در حال مطالعه تأثیر انواع فعالیت ورزشی بر کاهش وزن می باشد.

منبع:

M. Rosenkilde et al, Body fat loss and compensatory mechanisms in response to different doses of aerobic exercise – a randomized controlled trial in overweight sedentary males. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2012

نظرات بسته شده است.