یک ساعت فعالیت بدنی در روز خطر مرگ زودرس را کاهش می دهد.

مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که افراد بزرگسال بیشتر ساعات روز را بی تحرک هستند. یک روز معمولی برای بسیاری از افراد شامل راننندگی کردن، نشستن در دفتر کار و تماشای تلویزیون است. راهنماهای فعلی توصیه می کنند که بزرگسالان روزانه حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط داشته باشند.
یک مطالعه جدید که نتایج آن به تازگی در مجله  The Lancet به چاپ رسیده است نشان می دهد که خطرات مرتبط با بی تحرکی به مدت 8 ساعت یا بیشتر در روز با حداقل یک ساعت فعالیت بدنی روزانه از بین می رود.
در این تحقیق محققان اطلاعات مربوط به 16 مطالعه که بیش از یک میلیون مرد و زن را در بر می گرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. شرکت کنندگان با توجه به میزان فعالیت بدنی با شدت متوسط به 4 گروه تقسیم شدند. میزان فعالیت بدنی این افراد از کمتر از 5 دقیقه در روز تا بیش از 60 دقیقه در روز متغیر بود. فعالیت بدنی با شدت متوسط معادل پیاده روی به میزان 5/3 مایل در ساعت یا دوچرخه سواری به میزان 10 مایل در ساعت در نظر گرفته شد.
نتایج نشان داد 60 تا 70 دقیقه ورزش با شدت متوسط در روز خطر مرگ زودرس که با به تحرکی به مدت بیش از 8 ساعت در روز مرتبط است را از بین می برد. با این حال از هر 4 شرکت کننده 3 نفر این میزان فعالیت بدنی را انجام نمی دادند. همچنین خطر مرگ زودرس در افرادی که از نظر جسمی غیرفعال بودند نسبت به کسانی که بیشترین میزان فعالیت بدنی را داشتند 28 تا 59 درصد بیشتر بود.
منبع:

Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. The Lancet, 2016
 

 

نظرات بسته شده است.