گریپ فروت بخورید تا چاق نشوید!

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه کالیفرنیا نشان داده شد که خوردن آب گریپ فروت در موش هایی که از یک رژیم پر چربی تبعیت می کردند، موجب کاهش 18 درصدی افزایش وزن در مقایسه با گروهی شد که آب خالص می خوردند. به علاوه، نشان داده شد که مقادیر گلوکز خون، انسولین و یک نوع چربی با نام تری آسیل گلیسرول در مقایسه با موش هایی که آب مصرف می کردند، نیز کاهش معناداری داشت. در این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد، 6 گروه از موش ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه 1: تنها آب می خوردند ( گروه کنترل) و سایر گروه ها ترکیب آب گریپ فروت که با درصد های متفوات آب رقیق شده بود و برای رفع مزه ی تلخ آّب حاصل از گریپ فروت با درصد های متفاوتی ساخارین شیرین شده بودند. محققین به آب نوشیدنی گروه کنترل نیز گلوکز و شیرین کننده های مصنوعی اضافه کردند تا از لحاظ محتوای کالری با آب گریپ فروت مشابه باشد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که موش هایی که از یک رژیم غذایی پر چربی تبعیت می کردند و آب گریپ فروت می خوردند در مقایسه با گروه کنترل وزن کمتری داشتند و علاوه برای مقادیر قند خونشان به میزان 13 تا 17 درصد کاهش داشت. به علاوه، مقادیر انسولین آن ها نیز 3 برابر کاهش داشت که نشان دهنده افزایش حساسیت به انسولین است. یافته های حاصل از این مطالعه در مجلهPLOS ONE منتشر شد. 
 
منبع:
Rostislav Chudnovskiy.et al. Consumption of Clarified Grapefruit Juice Ameliorates High-Fat Diet Induced Insulin Resistance and Weight Gain in Mice. PLoS ONE, 2014.
 

نظرات بسته شده است.