کم خوابی موجب انتخاب های غذایی نادرست می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه در مرکز پزشکی دانگاه شیکاگو نشان داد که کم خوابی موجب افزایش سطح پیام های شیمیایی می شود که می تواند موجب انتخاب های غذایی نادرست و ناسالم و میل بیشتر برای خوردن غذاهای پرکالری شود. به بیان پژوهشگران در این مطالعه، چنین سازوکاری موجب افزایش پرخوری و نیز ازدیاد وزن در افراد می گردد. به بیان دقیق تر، کمبود خواب با پرخوری در طی روز بعد همراه است و می تواند موجب انتخاب های غذایی نادرست و افزایش وزن شود. پژوهشگران در این مطالعه در پی یافتن سازوکار چنین پیامدی بودند. آزمودنی های این مطالعه را افراد جوان سالم تشکیل دادند. تأثیرات کمخوابی بر اشتها بیشتر در زمان عصر و ابتدای شب برجسته بود. به طور معمول در این زمان ها دریافت مین وعده ها و انتخاب های غذایی با افزایش وزن همبستگی داشت. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Erin Hanlon؛"  ما دریافتیم که کمبود خواب موجب افزایش سطح پیام هایی می شود که موجب انتخاب های نادرست غذایی و افزایش لذت از غذاخوردن و دریافت غذا می شود. به بیان دقیق تر، این پیام ها میزان رضایت از دریافت غذا را افزایش می دهند و با ایجاد لذت موجب افزایش غذای دریافتی می شوند." به طور معمول مقادیر این پیام های شیمیایی در شب و در بدن کاهش می یابد تا دریافت غذا به حداقل برسد. علاوه براین در طول روز تا انتهای عصر به تدریج افزایش می یابند و سپس در این زمان به اوج خود می رسند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهSLEEP  منتشر شد.

منبع:


Erin C. Hanlon, et al. Sleep Restriction Enhances the Daily Rhythm of Circulating Levels of Endocannabinoid 2-Arachidonoylglycerol. SLEEP, 2016
 

نظرات بسته شده است.