کمبود ویتامین D موجب کاهش هورمون تستوسترون می شود

کمبود ویتامین D به طور معنادار و مستقل موجب کاهش مقادیر تستوسترون خون د ر مردان میانسال می شود. این یافته های حاصل از پژوهشی است که در همایش انجمن  اورولوژی آمریکا در سال 2015 ارائه شد. در این غربالگری نمونه خونی 824 آزمودنی مرد به منظور سنجش عوامل گوناگونی مثل 25- هیدروکسی ویتامین D و تستوسترون تام تجزیه و تحلیل شد. کمبود ویتامین D به مقادیر کمتر از 30 نانو گرم در لیتر هیدروکسی ویتامین D گفته می شود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مقادیر ویتامین D در 68 درصد نمونه های کم بود و تنها 11 درصد افراد مبتلا به این کمبود مکمل ویتامین D می خوردند. یافته ها در زمینه مقادیر تستوسترون تام نیز نشان داد که افراد با وضعیت طبیعی ویتامین D، تستوسترون بالاتری داشتند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکترMary Ann McLaughlin ؛ "حتی پس از تعدیل اثر شاخص خطر نیز مقادیر کم تستوسترون خون با کمبود ویتامین D همبستگی داشت. هنگامی که مقادیر ویتامین D کم بود، نمایه توده بدنی، محیط دور کمر بیشتر و پروفایل لیپیدی نیز دار اختلالاتی شده بود. در مطالعات پیشین نیز نشان داده شده بود که میزان تستوسترون در موش هایی که به لحاظ ژنتیکی گیرنده ویتامین D ندارند، کم بود. این نشان می دهد که سنتز تستوسترون نیاز به ویتامین D دارد. علاوه بر این محققین پیشنهاد کردند که وضعیت طبیعی ویتامین D در سن پیری می تواند موجب محافظت در برابر بروز یا کند کردن سرعت پیشرفت فرآیند های مرتبط با پیری شود.

منبع:


American Urological Association (AUA) 2015 Annual Meeting: Abstract MP51-04. Presented May 17, 2015
 

نظرات بسته شده است.