کمبود خواب می تواند موجب بروز سرطان سینه شود

بر طبق مطالعه ای در مجله   Breast Cancer Research and Treatment گزارش شد که کمبود خواب می تواند به عنوان یک عامل تهاجمی در بروز بیماری سرطان سینه مؤثر باشد.این مطالعه بر روی 412 زن یائسه مبتلا به سرطان سینه انجام شد. همه آزمودنی ها در یک فراخوان تشخیصی جمع آوری شدند و از یک یک آن ها در مورد میزان خواب در دو سال اخیر پرسش به عمل آمد.

بر اساس نتایج نشان داده شد که زنان با سابقه خواب 6 ساعت یا کمتر در شبانه روز وضعیت وخیم تری از لحاظ بیماری را دنبال می کردند.به گفته دکتر تامپسون نویسنده مسئول مقاله؛ این اولین مطالعه ای است که در آن افرادی که خواب کمتری در شبانه روز داشتند با آن هایی که به میزان کافی می خوابیدند مقایسه شدند و اثر این کم خوابی بر بروز و میزان پیشرفت بیماری سرطان سینه بررسی شده است. ما در این مطالعه ارتباط مثبتی بین میزان کم خوابی شبانه و بروز سرطان سینه به خصوص در زنان یائسه یافتیم.

بر اساس نتایج این مطالعه؛ خواب ناکافی می تواند موجب وخیم تر شدن وضعیت تومورها گردد. با وجود این مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است تا علت این ارتباط شناخته شود.جالب است که در این مطالعه تنها ارتباط بین مدت زمان خواب شبانه و پیشرفت بیماری سرطان سینه به اثبات رسید و محققین اظهار داشتند که این شرایط ممکن است در زنان غیر یائسه به این شدت مؤثر نباشد. دلیل این امر این است که سازو کارهای بروز سرطان سینه در زنان یائسه و غیر یائسه متفاوت است. در این مطالعه پیشنهاد شده است که کمبود خواب می تواند بر مسیر های سرطان زائی (کارسینوژنر) مؤثر باشد و این اثر در زنان یائسه برجسته تر است

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by University Hospitals Case Medical Center

نظرات بسته شده است.