کل زمان پرداختن به فعالیت ورزشی مهم تر از تناوب آن است

محققین دانشگاه کوئین در یک مطالعه نشان دادند؛ افرادی که 150 دقیقه فعالیت ورزشی خود را در دفعات بیشتر ( در روزهای بیشتر) انجام می دهند در مقایسه با بالغینی که در مجموع 150 دقیقه در هفته و با تناوب کم به فعالیت ورزشی می پردازند هیچگونه مزیتی ندارند. دکتر جاسن و همکارانش به منظور بررسی رابطه بین تعداد ساعات و تناوب فعالیت ورزشی در هفته با عوامل خطر دیابت، بیماری قلبی و سکته قلبی، در حدود 2324 آزمودنی بزرگسال را مورد ارزیابی قرار دادند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تناوب پرداختن به فعالیت ورزشی برای دستیابی به 150 دقیقه در هفته ( بر اساس توصیه ی سازمان بهداشت جهانی، به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها بهتر است در سه بار در هفته و در مجموع 150 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداخته شود) مهم نیست. برای مثال؛ ممکن است یک فرد در دو روز یا حتی در یک روز 150 دقیقه به فعالیت ورزشی بپردازد ولی فرد دیگری سه روز در هفته و در هر روز 20 تا 25 دقیقه به فعالیت ورزشی بپردازد، به هر حال مهم این است که 150دقیقه در هفته به فعالیت ورزشی بپردازند. در این مطالعه میزان فعالیت ورزشی آزمودنی ها از طریق قدم سنج مورد ارزیابی قرار گرفت. قدم سنج ها تجهیزات کوچک الکتریکی هستند که میزان فعالیت هر فرد را در روز و در هر دقیقه ثبت می کنند. دکتر جانسن در این مطالعه آزمودنی ها با به گروه های؛ بسیار فعال ( بیشتر از 150 دقیقه در هفته)، افرادی که تناوب فعالیت ورزشی بیشتری داشتند ( 5 تا 7 روز هفته) و افرادی که در تناوب کمی به فعالیت ورزشی می پرداختند ( یک تا دوبار در هفته) گروه بندی کردند. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه مهم این است که افراد برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز بیمار ی ها 150 دقیقه در هفته و مستقل از الگوی تناوبی فعالیت ورزشی ( تعدا تکرار ها در هفته) ورزش کنند

منبع:

Ian Janssen et al. Is the frequency of weekly moderate-to-vigorous physical activity associated with the metabolic syndrome in Canadian adults? Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2013.

نظرات بسته شده است.