کاهش وزن: کیفیت رژیم و فعالیت ورزشی، نه کمیت !

سال هاست که محققین ورزشی به منظور کاهش وزن بر فواید چند بعدی برنامه ورزشی که شامل فعالیت ورزشی مقاومتی، دوی تناوبی شدید، تمرینات کششی ( یوگا یا پیلاتس)، فعالیت ورزشی استقامتی و دریافت متوسط پروتئین تأکید کرده اند. اگر هدف شما کاهش و زن و حفظ سلامتی و آمادگی جسمانی است باید بدانید که در رسیدن به هدفتان، کیفیت رژیم ورزشی و غذایی تان بیشتر از کمیت آن ها اهمیت دارد. این یافته نتیجه یک مطالعه می باشد که در The Journal of Applied Physiology چاپ شده است. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اثر یک پروتکل فعالیت ورزشی و توصیه های رژیم غذایی بر میزان کاهش وزن، گلوکز، انسولین و فشار خون آزمودنی ها بود. بدین منظور، 36 زن و 21 مرد در دامنه سنی 35 تا 57 در این مطالعه شرکت کردند. آن ها کمتر از 60 دقیقه در هفته فعالیت ورزشی داشتند، و بیش از 10 سال فعالیت ورزشی مقاومتی انجام نداده بودند. شاخص توده بدنی آزمودنی ها حدود 6/28 و میانگین درصد چربی بدنی آن ها 6/36 درصد بود. آزمودنی ها به سه گروه تقسیم شدند ولی میزان دریافت پروتئین در آن ها یکسان بود و همگی روزانه 60 گرم پروتئین وی می خوردند. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد، گروه دیگر هفته ای 4 مرتبه به فعالیت مقاومتی شدید می پرداخت و یک گروه نیز پروتکل چند گانه ( اجزای آن در بالا ذکر شده است) را انجام می دادند. یافت های حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان کاهش وزن، فشار خون، گلوکز و انسولین ناشتا در آزمودنی هایی که از پروتکل چند گانه استفاده کردند بیشتر از گروه دیگر بود. 
 
منبع:
P. J. Arciero, et al. Timed-daily Ingestion of Whey Protein and Exercise Training Reduces Visceral Adipose Tissue Mass and Improves Insulin Resistance: The PRISE Study. Journal of Applied Physiology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.