کاهش وزن اندک و بهبود آپنه

 آپنه به توقف تنفس حین خـواب گفته می شود، بر اساس نتایج یک مطالعه جدید حتی کاهش وزن بسیار اندک به بهبود آپنه منجر می شود. پژوهشگران فنلاندی اعلام کردند کاهش وزن اندک حتی به اندازه 5% وزن بدن به بهبود قابل توجهی در مشکل آپنه منجر می شود.
در این مطالعه 57 نفر فرد نسبتا چاق با  آپنه خفیف شرکت داشتند. این افراد به مدت 12 ماه تحت یک برنامه مداخله در شیوه زندگی (رژیم و فعالیت بدنی) به منظور کاهش وزن قرار گرفتند و گروه دیگری تنها اطلاعات عمومی درباره رژیم غذایی و فعالیت بدنی به صورت شفاهی و نوشتاری دریافت کردند. سپس این افراد به مدت 4 سال مورد پیگیری قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این مطالعه بعد از 4 سال پیگیری نشان داد بهبود قابل توجهی در مشکل آپنه افرادی که حداقل 5% کاهش وزن داشتند، دیده می شود. کسانیکه این کاهش وزن را حفظ کرده بودند با کاهش  80%  در پیشرفت آپنه مواجه شدند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حتی یک کاهش وزن اندک می تواند سبب بهبود قابل توجه آپنه در بیماران مبتلا به اضافه وزن شود و این تغییرات مثبت حتی 4 سال پس از توقف مداخله پایدار باقی مانده و در نتیجه از پیشرفت بیماری پیشگیری می شود.

منبع:

Source: Tuomilehto, H et al.”The impact of weight reduction in the prevention of the progression of obstructive sleep apnea: an explanatory analysis of a 5-year observational follow-up trial”. Sleep Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.