کاهش مصرف سدیم و افزایش مصرف پتاسیم و فواید آن ها

بر اساس نتایج چند مطالعه ی جدید نشان داده شد که کاهش دریافت نمک و همزمان با آن افزایش دریافت پتاسیم در رژیم غذایی می تواند فواید زیادی را در پی داشته باشد. مطاعات زیادی نشان داده اند که کاهش دریافت نمک می تواند موجب کاهش فشارخون و در نتیجه ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی شوند. فواید دریافت پتاسیم کمتر شناخته شده است، با وجود این کاهش میزان پتاسیم سرم می تواند به افزایش فشارخون منجر گردد. بنابراین سازمان بهداشت جهانی میزان مصرف نمک را تا سال 2025 روزانه 5 تا 6 گرم یا در حدود یک قاشق مرباخوری توصیه کرده است، با وجود این دریافت نمک در برخی از کشورها بیش از این مقدار می باشد. در مطالعه ی اول؛ اثر کاهش متوسط دریافت نمک را بر میزان فشارخون، هورمون ها و پروفایل لیپیدی در 3000 آزمودنی بزرگسال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش متوسط میزان نمک می تواند موجب کاهش چشمگیر فشار خون در آزمودنی های با فشار طبیعی و بالا گردد. نتایج مطالعه ی دیگری نیز نشان داد که کاهش دریافت نمک می تواند موجب کاهش فشار خون گردد، با وجود این تأثیری بر پروفایل لیپیدی یا عملکرد کلیوی نخواهد داشت. علاوه بر این، کاهش دریافت سدیم با کاهش سکته قلبی و بیماری کرونر قلب در بزرگسالان همراه است. بر اساس مدارک زیادی پیشنهاد شده است که کاهش دریافت سدیم می تواند به عنوان یک راه برای کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد. در مطالعه ی دیگری اثر دریافت پتاسیم در 38 پژوهش مرتبط و در مجموع بر روی 128000 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت. پتاسیم در بسیاری از میوه های تازه و سبزیجات و حبوبات یافت می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت پتاسیم موجب کاهش میزان فشارخون در بزرسالان می شود ولی هیچ اثری بر پروفایل لیپیدی و عملکرد کلیوی ندارد، و افزایش دریافت پتاسیم می تواند موجب کاهش 24درصدی ابتلا به سکته ی قلبی گردد.

منبع:

    F. J. He, J. Li, G. A. MacGregor. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ, 2013; 346 (apr03 3): f1325 DOI:10.1136/bmj.f1325
    N. J. Aburto, A. Ziolkovska, L. Hooper, P. Elliott, F. P. Cappuccio, J. J. Meerpohl. Effect of lower sodium intake on health: systematic review and meta-analyses. BMJ, 2013; 346 (apr03 3): f1326 DOI: 10.1136/bmj.f1326
    N. J. Aburto, S. Hanson, H. Gutierrez, L. Hooper, P. Elliott, F. P. Cappuccio. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. BMJ, 2013; 346 (apr03 3): f1378 DOI: 10.1136/bmj.f1378

 

نظرات بسته شده است.