کافئین از خستگی چشم در ورزش های شدید جلوگیری می کند.

نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که ورزش شدید می تواند سبب کاهش توانایی سیستم اعصاب مرکزی در کنترل عملکرد ماهیچه و درنتیجه خستگی مرکزی شود. تاکنون مشخص شده است که خستگی مرکزی بر حرکت اندام اثر می گذارد، اما تاثیر خستگی مرکزی بر سایر سیستم های حرکتی مانند حرکت چشم مشخص نیست. به همین جهت یک تیم تحقیقاتی 11 دوچرخه سوار که از دوچرخه ثابت به مدت 3 ساعت استفاده می کردند را مورد بررسی قرار دادند. برخی شرکت کنندگان در طی جلسه 3 ساعته دوچرخه سواری از کافئین (دوزی برابر با 2 فنجان قهوه) استفاده می کردند. سایر افراد یک محلول بدون کافئین دارونما مصرف می کردند.
پس از پایان دوچرخه سواری محققان حرکت چشم افراد را با استفاده از یک سیستم ردیابی چشم بررسی کردند. محققان دریافتند که ورزش شدید سبب عدم تعادل انتقال دهنده عصبی و کاهش سرعت حرکت چشم می شود. این نتیجه از آن جهت مهم است که چشم باید به سرعت حرکت کرده و اطلاعات جدید به دست آورد. با این حال، نتایج نشان داد در شرکت کنندگانی که از نوشیدنی های کافئین دار استفاده می کردند تعادل انتقال دهنده عصبی مجدداً برقرار شده و سرعت حرکات چشم بهبود می یابد. چنین اثری در بین افرادی که محلول بدون کافئین می نوشیدند مشاهده نشد. به گفته محققین کافئین می تواند به طور غیرمستقیم فعالیت برخی انتقال دهنده های عصبی (مواد شیمیایی که پیام های عصبی را بین سلول های مغزی منتقل می کنند) را تقویت می کنند.
منبع:


Fatigue related impairments in oculomotor control are prevented by caffeine. Scientific Reports, 2016
 

نظرات بسته شده است.