چاقی: کاهش فعالیت بدنی، نه دریافت کالری مازاد

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل های جدید نشان داده شد که دلیل اصلی افزایش وزن در آمریکا، نداشتن فعالیت ورزشی کافی است، نه افزایش دریافت کالری. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که در طول 20 سال گذشته میزان فعالیت ورزشی به میزان زیادی کاهش یافته است، هم راستا با آن میزان شاخص توده بدنی نیز افزایش یافته است، با وجود این دریافت کالری تغییر زیادی نداشته است و به طور تقریبی ثابت باقی مانده است. محققین این تئوری را مطرح کرده اند که کاهش میزان فعالیت های ورزشی تفریحی به ویژه در زنان جوان می تواند مسئول افزایش میزان چاقی باشد. نتایج این مطالعه در The American Journal of Medicine به چاپ رسید.  محققین دانشگاه استنفورد پس از بررسی زنان بالغ آمریکایی گزارش کردند که میزان کاهش فعالیت بدنی در آن ها  از 1/19درصد در سال 1994 به 7/57 درصد در سال 2010 افزایش داشته است. برای مردان، این افزایش در سال 1994 از 4/11درصد به 5/43 درصد در سال 2010 رسیده بود. در واقع میزان دریافت کالری از کربوهیدرات، چربی و پروتئین در طول مدت 20 سال تغییر معناداری را نشان نداد. در این مدت، میزان شاخص توده بدنی سیر صعودی را دنبال کرده است، و این افزایش در زنان سنین 39-18 بیشتر مشاهد شد. به بیان دقیق تر یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بین افزایش شاخص توده بدنی و نیز افزایش محیط دور کمر و کم تحرکی رابطه پر رنگ تری در مقایسه با دریافت کالری مازاد وجود دارد.
 
منبع:
Pamela Powers Hannley. Move More, Eat Less:It’s Time for Americans to Get Serious about Exercise. The American Journal of Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.