چاقی موجب کاهش عملکرد کلیوی می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که چاقی موجب پیشبرد بیماری کلیوی می شود. به علاوه، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کاهش عملکرد کلیوی پیش از بروز هر گونه بیماری مرتبط با چاقی از قبیل؛ دیابت و فشار خون بالا رخ می دهد. سلامت کلیوی برای حفظ عملکرد مطلوب مغز و قلب و هم چنین، عضله اسکلتی و سیستم ایمنی ضروری است. حساسیت بالای عملکرد کلیوی در اثر چاقی و اضافه وزن از یک طرف و شیوع چاقی و اپیدمی شدن آن در سنین پائین از طرف دیگر موجب نگرانی محققین شد. سؤال اساسی این است که آیا اختلال در عملکرد کلیوی در اثر چاقی و اضافه وزن برگشت پذیر است؟ یعنی با کاهش وزن عملکرد کلیوی بهبود می یابد؟ محققین در پی پاسخ گویی به این سؤال هستند. نتایج این مطالعه American Journal of Kidney Diseases  در به چاپ رسید. در این پژوهش، 2891 آزمودنی بر اساس شاخص توده بدنی خود به چهار گروه تقسیم شدند: وزن طبیعی، اضافه وزن، چاق و چاقی درجه بالا. آزمودنی ها در شروع پژوهش به طور میانگین در دامنه سنی 35 سال قرار داشتند. عملکرد کلیوی آزمودنی ها در شروع پژوهش طبیعی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که عملکرد کلیوی در همه آزمودنی ها کاهش یافت، با وجود این کاهش عملکرد کلیوی در آزمودنی ها گروه با شاخص توده بدنی بالا، معنادار بود. همبستگی کاهش عملکرد کلیوی با بروز چاقی و اضافه وزن در مقایسه با سایر بیماری های مرتبط با چاقی بیشتر است.
منبع:


Reference: Vanessa Grubbs, et al. Body Mass Index and Early Kidney Function Decline in Young Adults: A Longitudinal Analysis of the CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) Study. American Journal of Kidney Diseases, 2013.
 

نظرات بسته شده است.