چاقی موجب کاهش حجم مغز می شود

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داده شد که چاقی و اضافه وزن موجب کاهش سلامت مغزی در افراد بالای 60 سال می گردد. پس از همگن سازی عوامل اثر گذار زیاد، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمودنی های چاق و دارای اضافه وزنی که در ابتدای شروع مطالعه حجم هایپوکامپ کوچکتری داشتند، در مقایسه به آزمودنی هایی که وزن طبیعی داشتند، آتروفی  زیادی را در طی 8 سال پیگیری تجربه کردند. چاقی به یک معضل بهداشتی مبدل شده است. هایپوکامپ نقش مهمی را در حافظه بلند مدت ایفا می کند و کاهش عملکرد شناختی با آتروفی هایپوکامپ همبستگی مثبتی دارد. در این مطالعه که به سرپرستی دکتر Cherbuin انجام شد، 420 بزرگسال سالم در دامنه سنی 60 تا 64 سال بررسی شدند. به عنوان بخشی از مطالعه، نمایه توده بدنی و نیز   T1-weighted MRI  با کیفیت بالا در شروع پژوهش و 4 و 8 سال بعد انجام شد. در شروع مطالعه نمایه توده بدنی به طور منفی با حجم هایپوکامپ چپ و حجم هایپوکامپ راست ارتباط داشت. در طی پیگیری آزمودنی هایی که نمایه توده بدنی بالایی داشتند ، حتی پس از همگن سازی سن، جنس، سطح تحصیلات، دیابت، فشارخون، سیگار کشیدن و افسردگی، آتروفی بیشتری در نیمه چپ هایپوکامپ داشتند تا نیمه راست. حجم هایپوکامپ چپ به ازای هر دو نقطه افزایش نمایه توده بدنی، در طی دوره پیگیری 2/7 درصد کاهش داشت. این موضوع به ویژه در افراد مسن تر برجسته تر بود.

منبع:


Society for Neuroscience 2014 Annual Meeting. Abstract 19.04. Presented November 15, 2014
 

نظرات بسته شده است.