چاقی مادر و رشد غیرطبیعی مغز جنین

نتایج مطالعات جدید نشان میدهند که چاقی مادران ممکن است بر بیان ژن در جنین و رشد سیستم عصبی وی  اثرگذار باشد.
این مطالعه که در موسسه تحقیقات مادر و نوزاد در بوستون انجام شده است، رشد جنینی را در 16 زن باردار مورد بررسی قرار داده است، 8 نفر از این زنان چاق و 8 نفر لاغر بودند، این پژوهشگران اثر وزن مادر بر بیان ژن ها در جنین را مورد مطالعه قرار دادند.
پژوهشگران یافتند جنین زنان چاق در مقایسه با جنین زنان با وزن نرمال در سه ماهه دوم بارداری دراای تفاوت هایی در بیان ژن هستند که با توجه به رشد غیرطبیعی مغز در جنین زنان چاق مطرح می شود.
در دوران بارداری، جنین از طریق فرآیند آپوپتوز که یک فرآیند رشدی مرگ برنامه ریزی شده سلولی است پیش میرود، مشاهده شده است که آپوپتوز که بخش مهمی از رشد سیستم عصبی جنین می باشد، در جنین  مادران چاق کاهش یافته است .
سرپرست پژوهشگران این مطالعه دکتر Andrea Edlow دراین باره گفت عجیب نیست که چاقی مادر در دوران بارداری می تواند به چاقی کودک  منجر شود اما اثرات چاقی مادران بر رشد طبیعی مغز جنین آنها شگفت آور است.
چاقی در دوران بارداری رو به افزایش است و این تیم پژوهشی امیدوار است که  یافته های آنها به داشتن دوران بارداری سالم و کاهش خطرات سلامتی نوزادان منجر شود.

منبع:

Society for Maternal-Fetal Medicine's annual meeting, The Pregnancy Meeting ™, in San Francisco, California, February 15,2013-04-03

نظرات بسته شده است.