چاقی در میانسالی موجب افزایش خطر بروز زوال عقلی می شود

نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داد که چاقی در میانسالی با افزایش خطر بروز زوال عقلی در سال های بعدی همراه است، با وجود این قدرت این همبستگی به میزان زیادی به سن فرد بستگی دارد. این مطالعه از نوع cohort  بود و بر روی 450000 فرد چاق در انگلیس انجام شد. محققین در این مطالعه، گزارش مرگ ومیر و پزشکی افراد را در سال های 1999 تا 2011 در انگلیس بررسی کردند. سن آزمودنی ها در این پژوهش بالای 29 سال بود. تعدادی از افراد سالم به صورت گروه کنترل در نظر گرفته شدند. این پژوهش برای اولین بار نشان داد که چاقی در دهه ی 30 زندگی موجب افزایش 3 برابری خطر بروز زوال عقلی در سال های بعدی زندگی خواهد شد. به بیان دقیق تر، گزارش های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری در این مطالعه نشان داد که ضریب خطر بروز زوال عقلی بر اثر چاقی در دامنه ی سنی 40 تا 49 سال، به حدود 7/1 کاهش یافت. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ دکترMichael J. Goldacre، "نتایج مطالعه ی ما نشان داد که یک رابطه ی علت و معلولی در افراد چاق در زمینه ی اثر چاقی در بروز زوال عقلی وجود دارد. چاقی با افزایش خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی همراه است، و می توان گفت که زوال عقلی نیز یکی دیگر از خطرات چاقی است." یافته ای حاصل از این مطالعه در مجله ی Postgraduate منتشر شد. 
 
منبع:
Michael J Goldacre, et al. Age at obesity and association with subsequent dementia: record linkage study. Postgrad Med J   doi:10.1136/postgradmedj-2014-132571.
 

نظرات بسته شده است.