چاقی با جراحات شدید مفصل و استخوان در ارتباط است.

محققان امریکایی در مطالعه ای که در مجله Bone & Joint Surgery منتشر شد، ارتباط بین چاقی و جراحت اندام های تحتانی و جراحت های استخوانی را بررسی کردند.
در این مطالعه آینده نگر پژوهشگران داده های مربوط به 300 بیمار درمان شده که سابقه جراحت های متعدد استخوانی را در بین سال های 2006 تا 2011  داشتند، مورد بررسی قرار دادند. جهت محاسبه چاقی تنه و بررسی تاثیر چاقی بر روی بیماران دارای آسیب های متعدد اسکن کامپیوتری توموگرافی استفاده شد. بیماران با نمایه توده بدنی <30 kg/m2 به عنوان بیماران غیرچاق و ≥30 kg/m2 به عنوان بیماران چاق در نظر گرفته شدند. سپس میزان نیاز به جراحی های ارتوپدی، مرگ و میر در بیمارستان، مدت زمان بستری و هزینه های بیمارستانی بین دو گروه مقایسه شد.
این محققان دریافتند که 72 درصد افراد چاق نیاز به جراحی دارند. در حالیکه تنها 55  در صد افراد غیرچاق به جراحی نیاز داشته اند. به هرمیزان که افراد چاق تر بودند، احتمال جراحی در آن ها بیشتر بود.  تنها 67 درصد افراد دارای  پایین ترین سطوح چاقی به جراحی نیاز داشتند، این درحالی است که این میزان در بین افراد چاق بیش از  93 درصد بود. همچنین یافته های این مطالعه نشان دادکه افراد چاق مدت زمان بیشتری را نیز در بیمارستان بستری می شوند. بیماران با نمایه توده بدنی نرمال حدود 7 روز در بخش مراقبت های ویژه و حدود 12 روز در بیمارستان بستری می شدند. در حالیکه این میزان برای بیماران چاق به ترتیب حدود 10 روز و بیش از 16 روز بود. حتی درصورت یکسان بودن شدت جراحات میزان استفاده از منابع در افراد چاق در مقایسه با افراد نرمال بیشتر بود. با این وجود به طور کلی بیماران چاق هزینه های بیمارستانی بالاتر، مدت زمان طولانی تر بستری و نیاز بیشتری به جراحی های ارتوپدی داشتند.
نکته عملی: با توجه به یافته های این مطالعه مبنی بر تاثیر چاقی در کاهش سرعت بهبود شکستگی های استخوانی و آسیب های مفصلی توصیه می گردد که افراد تا حد امکان از ابتلا به چاقی جلوگیری کنند.
منبع :


J Bone Joint Surg Am. 2015; 97(22):e73
 

نظرات بسته شده است.