پروبیوتیک ها و افزایش فعالیت مغزی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید بر پایه ی MRI نشان داده شد که فعالیت نواحی از مغز که مسئول کنترل حالات روحی و خلق و خو می باشد در زنانی که به طور منظم ماست پروبیوتیک دریافت می کردند بیشتر از گروه کنترل است. این مطالعه اولین مطالعه ای است که به بررسی ارتباط بین پروبیوتیک ها و فعالیت مغزی می پردازد و از این جهت بی نظیر است. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛ برای تصمیم گیری دقیق در زمینه ی کیفیت  اثرات مشاهده شده به مطالعات بیشتر و گسترده تری نیاز است و هنوز به طور قطع و یقین نمی توانیم بگوییم که این اثرات مثبت می باشند. به طور کلی میتوان اثرات این ازتباط را به گروهی از بیماری ها اضطراب تعمیم داد. این مطالعه از این جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد چگونه باکتری های مفید معده می توانند بر روی فعالیت مغزی مؤثر باشند. بر اساس این مطالعه نشان داده شد که پروبیوتیک ها می توانند بر فعالیت مغز در حالت استراحت اثر گذار باشند. این یافته ها می تواند برای تعدیل عملکرد مغزی توسط پروبیوتیک ها در بسیاری از بیماری ها به کار رود. با وجود این هنوز مکانیسم و سازو کار اثر اثر پروبیوتیک ها بر مغز مشخص نشده است و برای روشن شدن این موضوع نیازمند مطالعات بیشتری می باشیم. این مطالعه بر روی 36 زن سالم بدون هیچ گونه علایم اختلالات روحی روانی و یا معدی روده ای انجام شد. 12 آزمودنی، به مدت 4 هفته و 2 بار در هفته ماست پروبیوتیک می خوردند. 11 آزمودنی ماست ساده دریافت می کردند و 13 آزمودنی هیچ گونه فرآورده ای دریافت نمی کردند. میزان فعالیت مغز آزمودنی ها در قبل و بعد از پژوهش توسط MRI مورد بررسی قرار گرفت. میزان تغییر حالات روحی و اخلاقی و همچنین فعالیت مغزی آزمودنی ها در مواجه با یک سری تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از مطالعه نشان  داد که افرادی که پروبیوتیک دریافت می کردند میزان واکنش کمتری در مقابل تصاویر ناراحت کننده داشتند.

منبع:

Kirsten Tillisch, et al. Consumption of Fermented Milk Product With Probiotic Modulates Brain Activity. Gastroenterology. 2013

نظرات بسته شده است.