پرداختن به فعالیت ورزشی در کودکی و محافظت از شکستگی لگن در سالمندی

به بیان محققین اُرتوپدی و طب ورزشی پرداختن به فعالیت ورزشی منظم در دوران کودکی مثل بازی های با توپی از قبیل فوتبال می تواند در بزرگسالی از شکستگی لگن محافظت کند. به بیان جورن روسنگرن، نویسنده ی مسئول این مقاله؛در واقع، پرداختن به فعالیت ورزشی در کودکی به دلیل افزایش توده ی استخوانی می تواند خطر شکستگی در دوران سالمندی را کاهش دهد.
روسنگرن و همکارانش یک برنامه ی ورزشی کنترل شده را در کودکان7 تا 9 ساله برای 6 سال اجرا کردند. در این پژوهش 362 دختر و 446 پسر روزی 40 دقیقه به فعالیت ورزشی در مدرسه پرداختند( گروه مداخله). گروه کنترل در این پژوهش شامل 780 دختر و 807 پسر بودند که هفته ای 60 دقیقه در مدرسه به فعالیت ورزشی می پرداختند. محققین هر ساله میزان شکستگی و رشد اسکلتی کوئکان را مورد بررسی قرار می دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری 72 شکستگی در گروه مداخله و 143 شکستگی را در گروه کنترل نشان داد. علاوه بر این نشان داده شد که چگالی استخوانی در پسران و دختران گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل می باشد. مصادف با این پژوهش محققین 709 ورزشکار در دامنه ی سنی 69 سال و مطابق با آن ها 1368 فرد غیر ورزشکار در دامنه ی سنی 70 سال را از لحاظ میزان شکستگی و چگالی استخوانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد؛ افرادی که در سنین جوانی ورزشکار بودند و به طور منظم به فعالیت ورزشی می پرداختند میزان کاهش کمتری در مقایسه با گروه کنترل در میزان چگالی استخوانی خود داشتند. یافته ای حاصل از این مطالعه نشان داد که ایده آل این است که کودکان برای افزایش دانسیته و چگالی استخوانی و سلامت بیشتر در بزرگسالی به طور منظم به فعالیت ورزشی بپردازند.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM), via Newswise.
Note: Materials may be edited for content and length. For further information, please contact the source cited above.

 

نظرات بسته شده است.