پرتوهای صبحگاهی خورشید وزن را متعادل می کند

 

یک راهبرد عجیب برای کاهش وزن؟ اشعه های صبحگاهی خورشید. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که افرادی که در زمان صبح بیشتر د رمعرض اشعه خورشید و نور آفتاب قرار دارند، شاخص توده بدنی کمتری در مقایسه با افرادی که در ساعات بعدی روز نور خورشید را دریافت می کنند دارند. اثر نور صبحگاهی خورشید بر وزن بدن، مستقل از میزان فعالیت بدنی، دریاف کالری، مدت زمان خواب، سن یا فصل است. به بیان دقیق تر، شدت نور آفتاب در زمان صبح و مدت قرار گیری در معرض آن با وزن بدن رابطه دارد. نتایج این مطالعه در journal PLOS ONE  به چاپ رسید.  نور آفتاب یکی از عوامل مهم در تنظیم ساعت بیولوژیک بدن و در نتیجه تنظیم سوخت و ساز انرژی است. در واقع، 20 تا 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض نور آفتاب در بین ساعات 8 تا 9 صبح اثر مطلوبی بر شاخص توده بدنی خواهد داشت. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " اگر فردی در این ساعات روز در معرض نور آفتاب قرار نگیرد، ساعت بیولوژیک بدنش تنظیم نخواهد شد و همین موضوع اثر بسیار زیادی بر افزایش وزن وی خواهد داشت. با وجود این، برای روشن شدن سازو کار اصلی اثر نور آفتاب در ساعات اولیه صبح بر وزن بدن نیاز به مطالعات بیشتری است. بر این اساس، محققین در مطالعه پیشنهاد کردند که برای تنظیم ساعت بیولوژیک بدن بهتر است در ساعات اولیه روز درمعرض اشعه خورشید قرار بگیریم. 
منبع: 
Kathryn J. Reid, Giovanni Santostasi, Kelly G. Baron, John Wilson, Joseph Kang, Phyllis C. Zee. Timing and Intensity of Light Correlate with Body Weight in Adults. PLoS ONE, 2014
 

نظرات بسته شده است.