وهله های کوتاه و متناوب فعالیت ورزشی شدید و کاهش وزن

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که وهله های کوتاه و متناوب فعالیت ورزشی شدید بیشتر از یک فعالیت ورزشی تداومی موجب کاهش چربی و در نتیجه کاهش وزن می شود. پرداختن به فعالیت ورزشی یک راهکار مناسب برای کاهش وزن است، در واقع می توان گفت که پرداختن به فعالیت ورزشی در کنار یک رژیم غذایی متعادل برای کاهش وزن  مؤثرتر از صفاً رژیم غذایی برای کاهش وزن است. به منظور بررسی اثرات شدت و مدت فعالیت ورزشی بر میزان کاهش چربی؛ شیگهو تاناکا و همکارانش مطالعه ی خود را بر روی 9 مرد سالم در دامنه سنی 2/22 انجام دادند. این پژوهش 2 شب و 3 روز  به طول انجامید و در طی این مدت آزمودنی ها در چادر تنفسی بسر بردند تا میزان دی اکسید کربن تولیدی و اکسیژن مصرفی آن ها اندازه گیری شود. آزمودنی ها در طی این مدت یک رژیم غذایی پر چربی را در شروع پژوهش پس از 3 روز پیروی از یک رژیم غذایی پر کربوهیدرات دریافت کردند. در جلسه ی اول آزمودنی ها یک فعالیت ورزشی تداومی را انجام دادند. در این جلسه؛ آزمودنی ها 10 دقیقه گرم کردند و 45 دقیقه به فعالیت ورزشی تداومی روی چرخ کارسنج پرداختند و پس از آن 10 دقیقه استراحت داشتند و دوباره 40 دقیقه روی دوچرخه ی کارسنج به فعالیت ورزشی پرداختند و در نهایت 15 دقیقه سرد کردند. در جلسه ی بعدی آزمودنی ها به تناوب 30 دقیقه ای به 5 دقیقه فعالیت ورزشی شدید (در مجموع 17 دقیقه) پرداختند. سپس محققین نتایج حاصل از نسبت تبادل تنفسی را در 23 ساعت مورد بررسی قرار دادند، برای ارزیابی میزان سوخت و ساز چربی نسبت دی اکسید کربن تولیدی به اکسیژن مصرفی را بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که میزان نسبت تبادل تنفسی در یک فعالیت ورزشی تداومی بیشتر از یک فعالیت ورزشی تناوبی است، به عبارت دیگر میزان سوخت و ساز چربی در یک فعالیت ورزشی تناوبی بیش از یک فعالیت ورزشی تداومی است.

منبع:

Hunter, Gary R, et al. Combined Aerobic/Strength Training and Energy Expenditure in Older Women.  Medicine & Science in Sports & Exercise. 2013

نظرات بسته شده است.