وهله های کوتاه فعالیت ورزشی و عملکرد بهتر مغز

نتایج یک مطالعه نشان داد که وهله های کوتاه فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند موجب تقویت و بهبود کنترل بهتر مغزی و عملکرد بهتر آن شود. به بیان محققین این فعالیت ورزشی موجب افزایش جریان خون و اکسیژن به قشر پیش قدامی می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر فعالیت ورزشی بر عملکرد های مغزی مثل تمرکز، حافظه و قدرت تصمیم گیری انجام شد. بدین منظور مطالعات موجود در این زمینه ارزیابی شد. در حدود 24 مطالعه تا سال 2012 در این زمینه انجام شده بود. در مجموع، 19 مطالعه بر روی 586 آزمودنی انجام شده بود که اثر یک وهله فعالیت ورزشی را بر عملکرد مغزی سنجیده بوند و 5 مطالعه دیگر بر روی 358 آزمودنی انجام شده بود که اثر فعالیت ورزشی منظم را مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که فعالیت ورزشی منظم اثر زیادی بر عملکردهای پیچیده مغزی نداشت، با وجود این نتایج مطالعات در این زمینه (اثر فعالیت ورزشی منظم) بسیار ضد نقیض بود و تعدا مطالعات انجام شده در این زمینه نیز بسیار کم است. با وجود این یک وهله فعالیت ورزشی اثر مثبت زیادی بر عملکرد های پیچیده ی مغزی داشت. به بیان محققین اثر مثبت فعالیت ورزشی بر فعالیت های پیچیده مغزی مثل تمرکز در کودکان و نوجوانان که در سنین مدرسه می باشند و نیاز شدید و مبرم به تمرکز و دقت دارند بسیار مؤثر و کارآمد می باشد و می توان بر همه ی جنبه های زندگی آن ها اثر گذار باشد. لازم به ذکر است که فعالیت ورزشی اثر مثبت زیادی بر فعالیت های مهاری/ مداخله ای مغزی دارد که می تواند در کنترل احساسات و هیجانات در سطح اجتماع بسیار حائز اهمیت باشد. محققین در این مطالعه، اثر مثبت یک وهله فعالیت ورزشی با شدت متوسط را به دلیل افزایش میزان خون رسانی و اکسیژن به قشر مغز و در نتیجه افزایش عملکرد و کارآیی آن دانستند.

منبع:

L. Verburgh, et al. Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, 2013.

نظرات بسته شده است.