وعده های غذایی خانوادگی و کنترل وزن

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، صرف وعده های غذایی در کنار خانواده  از اضافه وزن کودکان جلوگیری می کند.
نتایج این پژوهش نشان داده است، در خانواده هایی که همگی با هم بدون تماشای تلویزیون غذا صرف کرده و تا زمانی که همگی غذای خود را تمام کنند کنار هم باقی می مانند، کودکان وزن و نمایه توده بدنی پایینتری دارند. نمایه توده بدنی (BMI) شاخصی است که از تقسیم وزن بر مجذور قد حاصل می شود.
در این مطالعه پژوهشگران میزان BMI و تشریفات خانوادگی وعده های غذایی را در 190 نفر از والدین و 148 کودک مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشگران معتقدند، مهارت های اجتماعی مثبت و قوی در طول وعده های غذایی خانوادگی بر تمایل بیش خواری کودک غلبه می کند. هم چنین نتایج نشان داد، والدینی که در طول صرف وعده غذایی با کودکان بویژه پسران جوان خود در مورد روز سپری شده شان صحبت می کنند، BMI پایینتری دارند.
سرپرست نویسندگان این مطالعه اعلام کرده است، غذا خوردن در هرجایی به غیر از آشپزخانه و یا اتاق غذاخوری با BMI بالاتر هم در والدین و هم در کودکان درارتباط است.
به نظر میرسد تشریفات محلی که در آن غذا صرف می شود و مدت زمانی که صرف یک وعده غذایی طول می کشد مهم ترین عوامل اثرگذار بر چاقی هستند.

منبع:

international journal of obesity, Oct. 30, 2013

نظرات بسته شده است.