همبستگی شاخص توده بدنی با ابتلا به سرطان پستان

 

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده که افزایش محیط دور کمر با افزایش احتمال ابتلا  به سرطان پستان در زنان یائسه مرتبط است، با وجود این نقش شاخص توده بدنی در این زمینه برجسته تر است. یافت های حاصل از این مطالعه در Cancer Causes, and Control به چاپ رسیده است و مؤید این مطلب است که محیط دور کمر به تنهایی نمی تواند یک عامل مستقل در ابتلا به سرطان پستان در زنان یائسه باشد. نتایج مطالعات پیشین نشان داده است که تجمع چربی در ناحیه شکمی با ابتلا به بسیاری از بیماری های از قبیل بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و سرطان پستان و سایر سرطان ها مرتبط است. بر اساس یافته های این مطالعات داشتن چاقی سیبی شکل یعنی؛ تجمع بیشتر چربی در ناحیه سینه و شکمی بسیار خطرناک تر از چاقی گلابی شکل یعنی؛ تجمع چربی در ناحیه ران و باسن است. برای ارزیابی رابطه بین شکل بدنی و شاخص توده بدنی با ابتلا به سرطان پستان، محققین در این مطالعه به ارزیابی 28965 زن که در ارزیابی پیشگیری از سطان شرکت کرده بودند، پرداختند. یافت های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که ارتباط مثبتی بین محیط دور کمر و ابتلا به سرطان پستان وجود دارد، با وجود این وقتی داده ها بر اساس شاخص توده بدنی همگن شدند، این ارتباط از بین رفت. این موضوع بیانگر این است که اگر شما شاخص توده بدنی بالایی دارید، خواه چاقی سیبی شکل داشته باشید یا گلابی شکل، احتمال ابتلا به سرطان پستان در شما بسیار زیاد است. 
 
منبع: 
Mia M. Gaudet, et al. body mass index, and postmenopausal breast cancer incidence in the Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort. Cancer Causes & Control, 2014
 

نظرات بسته شده است.