نوشیدن شیر ابتلا به استئو آرتریت زانو را به تأخیر می اندازد

 

استئو آرتریت یک بیماری شایع و تحلیل برنده مفاصل است که موجب درد و تور مفاصل دست، لگن یا زانو می گردد و میزان شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است. بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد؛ توسعه استئو آرتریت زانو در زنانی به طور منظم شیر کم چربی و یا بدون چربی می نوشند، به تأخیر می افتد. در مقابل، نشان داده شد که خوردن پنیر یا ماست اثری در به تأخیر انداختن این عارضه نداشت. نتایج این مطالعه در Arthritis Care & Research به چاپ رسید. در حالی که مدارک پزشکی ثابت می کنند که چاقی، ضربه و جراحت زانو و استفاده بیش از آن می تواند جزوو عامل ابتلا به این بیماری باشد، و لی دلیل اصلی آن روشن نشده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،"نوشیدن شیر نقش مهمی را سلامت استخوان ها دارد، مطالعه ما یکی از بزرگترین مطالعاتی است که اثر دریافت شیر را بر توسعه استئو آرتریت زانو ارزیابی کرده است." در این مطالعه حدود 2148 آزمودنی مبتلا به استئوآرتریت زانو ارزیابی شدند. در شروع مطالعه اطلاعات رژِمی آزمودنی ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و علاوه بر این مفصل زانویی نیز از طریق اسکن ارزیابی گردید.  آزمودنی ها شامل 888 مرد و 1260 زن بودند که برای 12، 24، 36 و 48 ماه پیگیری شدند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که به ازای افزایش هر لیوان شیر به صورت، کمتر از 3، 6-4 و بیشتر از 7 لیوان در هفته فضای مفصل زانو در زنان به ترتیب به صورت 38/0، 29/0 و 26/0 میلی متر کاهش یافت. 
منبع: 
 
Bing Lu, Jeffrey B. Driban, Jeffrey Duryea, Timothy McAlindon, Kate L. Lapane, Charles B. Eaton. Milk consumption and progression of medial tibiofemoral knee osteoarthritis: Data from the Osteoarthritis Initiative. Arthritis Care & Research, 2014.
 

نظرات بسته شده است.