نوشیدنی های شیرین خطر چاقی ژنتیکی را افزایش میدهند

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است، اگرچه افزایش نمایه توده بدنی  و خطر چاقی با زمینه ژنتیکی افراد در ارتباط است، اما  اثر ژنتیک در بروز چاقی با دریافت نوشیدنی های شیرین شده  می تواند پررنگ تر شود.
دکتر Lu Qi از دانشگاه هاروارد و همکاران وی به بررسی حدود 7000 زن 30 تا 50 ساله  و بیش از 4000 مرد 40 تا 75 ساله پرداختند، این شرکت کننده  ها هر چهار سال پرسشنامه بسامد خوراک را تکمیل می کردند.
میانگین دریافت  نوشیدنی های شیرین شده با BMI ارتباط داشت. هم چنین بالاترین امتیاز خطر ژنتیکی چاقی با BMI بالاتر مرتبط بود. پژوهشگران گزارش کردند میانگین افزایش BMI افراد که با  سابقه ژنتیک آنها در ارتباط بود از  kg/m2 1  در افرادی که کمتر از یک واحد نوشیدنی قندی در ماه مصرف می کردند به kg/m2 78/1 در افرادی که هرروز یک واحد نوشیدنی قندی مصرف می کردند، افزایش میافت. این نتایج نشان داد افرادی که بیشتر از نوشیدنی های شیرین استفاده می کنند بیشتر در معرض خطر اثرات ژنتیک بر چاقی قرار دارند.
پژوهشگران بیان کردند، این مطالعه شواهد بسیار قوی از  تداخل بین یک فاکتور رژیمی و استعداد چاقی ژنتیکی افراد و در نتیجه خطر ابتلا به چاقی را فراهم کرده است. پژوهشگران، این نتایج را یک مثال روشن از اثر متقابل ژن و محیط زیست دانسته و عنوان کردند، افرادی که زمینه ژنتیکی چاقی بیشتری دارند، بیشتر در معرض اثرات نامطلوب نوشیدنی های شیرین شده بر وزن نیز قرار دارند.

منبع:

Qi Q, et al "Sugar-sweetened beverages and genetic risk of obesity" N Engl J Med 2012 Qi Q, et al "Sugar-sweetened beverages and genetic risk of obesity" Engl J Med 2012

نظرات بسته شده است.