نوجوانان چاق به اندازه کافی نمی خوابند

 

کمبود خواب و چاقی در بزرگسالام و نوجوانان با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و متابولیکی همراه است. با وجود این، ارتباط کمبود خواب و میزان چاقی نوجوانان روشن نیست. محققین در مطالعه ای نشان دادند که خطر قلبی- متابولیکی در نوجوانان را می توان از روی الگوی خواب آن ها پیش بینی کرد. نتایج این مطالعه در Journal of Pediatrics به چاپ رسید. این مطالعه به سرپرستی دکتر Heidi B. IglayReger در دانشگاه Michigan انجام شد. محققین در این پژوهش 37 نوجوان چاق ( دامنه سنی 17-11) ارزیابی شدند. شاخص های سندرم متابولیکی ( کلسترول و قند خون ناشتا، محیط دورکمر، شاخص توده بدنی و فشار خون) به منظور ارزیابی شاخص خطر قلبی – متابولیکی اندازه گیری شد. میزان فعالیت بدنی نوجوانان پایش شد و از لحاظ این شاخص همگن شدند. الگوی فعالیت بدنی و خواب نوجوانان به مدت 7 روز و در طول 24 ساعت روز ارزیابی شد. حدود یک سوم آزمودنی ها حداقل 60 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشتند. اکثر آزمودنی ها به طور تقریبی 7 ساعت را در شبانه روز می خوابیدند و حداقل یک بار در طول این مدت زمان بیدار می شدند. پس از کنترل عواملی که ممکن است بر خطر قلبی- متابولیکی اثر داشته باشد، مانند شاخص توده بدنی و فعالیت بدنی کم، خواب کم به عنوان یک عامل پیش بینی کننده مهم در زمینه بیماری های قلبی و متابولیکی نوجوانان در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، مدت زمان خواب در طول شبانه روز عامل بسیار مهمی برای پیش گویی میزان ابتلای نوجوانان به بیماری های قلبی- متابولیکی خواهد بود. 
 
منبع:
 
 
Heidi B. IglayReger, et al. Sleep Duration Predicts Cardiometabolic Risk in Obese Adolescents. The Journal of Pediatrics, 2014; DOI: 10.1016/j.jpeds.2014.
 

نظرات بسته شده است.