نمک و شیوع بیماری ام.اِس

بر اساس نتایج 3 مطالعه ی جدید نشان داده شد که نمک می تواند با شیوع بیماری های خود ایمن مثل مالتیپل اسکلروزیس (MS) ارتباط داشته باشد. میزان شیوع بیماری MS در طی نیم قرن پیش افزایش یافته است و به موازات آن مصرف نمک و میزان آن در رژیم غذایی کشورهای غربی افزایش یافته است. با وجود این که هیچ مطالعه ای ارتباط مستقیم بین مصرف نمک و ابتلا به بیماری MS را مورد تأیید قرار نداده است، محققین دانشگاه اِرلانگن- لارمبرگ در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که مصرف زیاد نمک می تواند بر روی فعالیت های سیستم ایمنی را اثرگذار باشد. در حال حاضر 3 مطالعه در این زمینه انجام شده است که ارتباط مصرف زیاد نمک و شیوع بیماری MS را مورد تأیید قرار داده اند. این یافته ها می تواند دلیل دیگری مبنی بر این باشد که بیماران باید سبک و الگوی زندگی خود را تغییر دهند و میزان مصرف نمک را در رژیم غذایی خود کاهش دهند. باید خاطر نشان شود با وجود این که ارتباط بین مصرف بالای نمک و شیوع بیماری MS تأیید شده است ولی باید در نظر داشت که عوامل دیگری مثل محیط و ژنتیک نیز در شیوع و بروز این بیماری نقش مهمی را ایفا می کنند. یافته های حاصل از مطالعات در این زمینه نشان دادند که نمک (NaCl) موجب افزایش اینترلوکین 17 از سلول های CD4 می شود که در اتیولوژی بیماری های خود ایمن دخالت دارد. علاوه بر آن نشان داده شده است که نمک موجب افزایش گلوکوکرتیکوئید کیناز1 (SGK1) سرمی می شود که این آنزیم نیز باعث افزایش اینترلوکین 23 و درنهایت تولید اینترلوکین 17 از سلول های CD4 می شود.

منبع:

Kleinewietfeld, et al. Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic TH17 cells. Nature.2013.
Chuan Wu, et al. Induction of pathogenic TH17 cells by inducible salt-sensing kinase SGK1.Nature.2013.
Nir Yosef. Dynamic regulatory network controlling TH17 cell differentiation. Nature.2013.

 

نظرات بسته شده است.