نقش فعالیت ورزشی با شدت متوسط در حفظ زانو

بر اساس یک مطالعه جدید نشان داده شد که پرداختن به فعالیت ورزشی با شدت بالا می تواند موجب تحلیل زودرس غضروف زانو در افراد سالم و در معرض خطر ابتلا به استئوپروزیس گردد، در حالی که شدت متوسط فعالیت ورزشی می تواند در حفظ زانو مؤثر باشد.
در طی 4 سال مطالعه، افرادی که با شدت های گوناگون به فعالیت ورزشی می پرداختند از طریق MRI ارزیابی شدند. به بیان لین نویسنده مسئول این مقاله؛ یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند که بهتر است افراد با شدت متوسط به فعالیت ورزشی بپردازند، شما برای فعالیت ورزشی به زانوهایتان نیاز دارید ولی نباید آنقدر به آن ها فشار وارد کنید تا دچار اختلال شوند. ارتباط بین فعالیت ورزشی و بروز اُستئوآرتریت روشن نشده است، با این وجود در مطالعات مقطعی نشان داده شده است که دفعات استراحت غضروف زانو در فعالیت ورزشی با شدت کم و شدید بیشتر از شدت متوسط است. لین و همکارانش افراد را در دو گروه سالم و با سابقه استئوآرتریت تقسیم بندی کردند، دامنه سنی افراد 45 تا 60 بود و شاخص توده بدنی آن ها از 19 تا 27 گزارش شد. هیچ یک از آزمودنی ها در ابتدا دارای درد زانو نبودند. میزان و شدت فعالیت ورزشی در آزمودنی ها با پرسشنامه بررسی شد. در این مطالعه حداقل سه روز در هفته و روزی یک ساعت با شدت بسیار زیاد جزء فعالیت ورزشی شدید دسته بندی شده بود. بر اساس مطالعه پیشین مشخص شد که افرادی که در روز بیش از 10000 قدم راه می روند ( ارزیابی از طریق قدم سنج) در معرض خطر تخریب غضروف زانو قرار دارند. بنابر این توصیه می شود که افراد با کفش مناسب و با برنامه ریزی و با شدت متوسط و به طور منظم به فعالیت ورزشی بپردازند.

منبع:

Lin W, et al "High levels of physical activity are associated with greater cartilage degeneration over a period of 4 years as assessed with T2 relaxation time measurements – 3T MRI data from the Osteoarthritis Initiative" RSNA 2012

نظرات بسته شده است.