نقش سدیم در مغز

محققین دانشگاه  McGill دریافتند که سدیم ( ترکیب شیمیایی اصلی در نمک آشپزخانه) نقش مهمی را در مغز ایفا می کند، به گزارش این محققین سدیم در فعال و غیرفعال شدن گیرنده ی یک انتقال دهنده عصبی اصلی در مغز دخالت دارد. این گیرنده kainite نام دارد و برای عملکرد طبیعی مغز حیاتی است و در بیماری های بسیاری از قبیل صرع (اپی لپسی) و دردهای نوروپاتیکی درگیر است. پروفسور Derek Bowie  و آزماشگاه وی در دپارتمان درمانی و دارویی McGill  برای بررسی این موضوع با محققین دانشگاه آکسفورد همکاری کردند. مطالعه ی مذکور به واسطه ی پیشنهاد یک دیدگاه جدید در زمینه ی نحوه ی انتقال اطلاعات توسط مغز، یک هدف جدید را برای توسعه ی دارویی برجسته می سازد. نتایج این مطالعه در مجله ی Nature Structural & Molecular Biology چاپ شد. تعادل عملکرد گیرنده ی kainite برای حفظ عملکرد طبیعی مغز اهمیت دارد. برای مثال، در بیماری صرع ( اپی پسی) فعالیت این گیرنده زیاد است. بنابراین برای کاهش فعالیت آن استفاده از داروهای مهار کننده مفید است. به نظر می رسد که برای فعال و غیر فعال شدن یک گیرنده ویژه در مغز به اتصال یا عدم اتصال آن به انتقال دهنده ی عصبی مربوطه نیاز باشد. با وجود این، نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که یک محل کاملاً جداگانه برای اتصال اتم های تکی سدیم وجود دارد که می تواند خاموش یا روشن شدن گیرنده ی kainite را تنظیم کند. محل سدیم ویه ی این گیرنده است، این بدین معناست که داروهایی که در فهعال کردن جایگاه سدیم نقش دارند تنتها باد بر این گیرنده اثر گذارند ن درسایر محل های مغز. موضوع اصلی در ارتباط با داروها این است که آن ها اغلب روی بسیاری از گیرنده ها اثر می گذارند و بنابراین دارای اثرات جانبی زیادی هستند.

منبع:

 Derek Bowie, et al. Defining the structural relationship between kainate-receptor deactivation and desensitization. Nature Structural & Molecular Biology, 2013.

نظرات بسته شده است.