نظم غذایی و بهبود باروری در زنان پلی کیستیک

طبق نتایج مطالعات جدید  راه طبیعی برای کمک به زنان  PCOS، کنترل سطح انسولین و  گلوکز خون برای بهبود شرایط باروری است. به گفته پژوهشگران افزایش کالری دریافتی در وعده صبحانه شامل پروتئین و کربوهیدرات بالا و کاهش کالری دریافتی در باقی روز سبب کاهش مقاوت به انسولین می شود و به کاهش سطح تستوسترون و افزایش دفعات تخمک گذاری منجر می گردد.
سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS ) بیماری شایعی است که با اثر بر قاعدگی، تخمک گذاری، هورمون ها و سطح انسولین خون سبب اختلال در باروری می شود. زنان مبتلا به این سندرم معمولا دارای مقاومت به انسولین هستند. این شرایط سبب تحریک تولید تستوسترون و در نتیجه اختلال در باروری می شود.  
در این مطالعه Prof. Jakubowicz و همکارانش  60 نفر از زنان مبتلا به PCOS با شاخص توده بدنی نرمال را مورد بررسی قرار دادند. این زنان  به طور تصادفی در دو گروه با دو رژیم 1800 کالری و مواد غذایی یکسان قرار گرفتند. گروه اول 983 کالری در صبحانه، 645 کالری در ناهار و190 کالری در شام دریافت می کردند و گروه دوم 190 کالری در صبحانه، 645 کالری در ناهار و 983 کالری در شام دریافت می کردند. پس از 90 روز سطح انسولین، گلوکز و تستوسترون و همچنین تخمک گذاری و نیز قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت.  
همانطور که انتظار می رفت تغییری در نمایه توده بدنی در دو گروه دیده نشد، اما در گروه در یافت کننده صبحانه کالری بالا نسبت به گروه دریافت کننده شام کالری بالا ، 56% کاهش در مقاومت به انسولین و 50% کاهش سطح تستوسترون دیده شد. این کاهش در سطح انسولین و تستوسترون سبب افزایش 50 درصدی تخمک گذاری به وسیله افزایش سطح پروژسترون شد.  
این نتایج نشان می دهد که زمانبندی غذایی بویژه به شکل افزودن کالری دریافتی وعده شام به وعده صبحانه می تواند به زنان مبتلا به PCOS در کنترل سطوح انسولین و بهبود باروری کمک نماید..

منبع:

Daniela Jakubowicz, et al “Effects of caloric intake timing on insulin resistance and hyperandrogenism in lean women with polycystic ovary syndrome”Clinical Science, 2013; 125 (9): 423.

نظرات بسته شده است.