نشستن زیاد با بروز بیماری قلبی و عروقی همبستگی دارد

بر اساس مدارک جدید پیشنهاد می شود که زندگی بدون تحرک به همان اندازه که 20 دقیقه فعالیت ورزشی منظم می تواند مفید باشد، خطرناک است. متخصصین قلب دریافتند که سبک زندگی بدون تحرک می تواند موجب کاهش سطح آمادگی قلبی و تنفسی شود. نتایج این مطالعه به صورت آنلاین درMayo Clinic Proceedings ارایه شد.  محققین در این مطالعه به ارزیابی ارتباط بین سطح آمادگی، فعالیت ورزشی روزانه و سبک زندگی غیرفعال پرداختند. آن ها حدود 222 آزمودنی را ارزیابی کردند.سبک زندگی غیرفعال به صورت داشتن فعالیت هایی با مصرف کالری کم از قبیل نشستن زیاد، رانندگی کردن، تماشای تلوزیون و خواندن و نیز سایر امور شبیه به موارد فوق می باشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بدون در نظر گرفتن فعالیت ورزشی و مستقل از آن، سبک زندگی غیرفعال را می توان به عنوان یک تعیین کننده مهم و اصلی آمادگی قلبی و تنفسی در نظر گرفت. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " نتایج مطالعات پیشین نشان دادند که سبک زندگی غیرفعال با خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی همبستگی مثبت دارد، با وجود این سازوکار این رابطه به خوبی شناخته نشده است. یافته های مطالعه ما پیشنهاد می کند که سبک و شیوه زندگی غیر فعال بواسطه کاهش میزان آمادگی قلبی و تنفسی می تواند موجب افزایش خطر بروز بیمار های قلبی و عروقی گردد.  بر این اساس بهتر است میزان ساعاتی که در شبانه روز به نسشتن اختصاص دارند را کاهش دهیم. " 
 
منبع:
Jacquelyn P, et al. Association Between Cardiorespiratory Fitness and Accelerometer-Derived Physical Activity and Sedentary Time in the General Population. Mayo Clinic Proceedings, 2014.
 

نظرات بسته شده است.