میوه ها و سبزیجات: مفید برای سلامتی نه برای کاهش وزن

به طور معمول، افزایش دریافت میوه ها و سبزیجات به عنوان یک راهبرد برای کاهش وزن مورد توجه قرار دارد، شاید یکی از دلایل آن حس سیری ناشی از مصرف آن ها باشد. با وجود این، نتایج یک مطالعه مروری نشان داد که اثر دریافت میوه ها و سبزیجات بر کاهش وزن به طور تقریبی در حدود صفر است. نتایج این مطالعه در مجله American Journal of Clinical Nutrition چاپ شد. محققین در این مطالعه به منور بررسی اثر دریافت میوه ها و سبزیجات بر کاهش وزن 7 مقاله در این زمینه را ارزیابی کردند. در این مقالات حدود 1200 آزمودنی ارزیابی شده بودند، و هدف کلی تمام این مقالات ارزیابی اثر دریافت میوه و سبزی بر کاهش وزن افراد بود. در نهایت، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میوه ها و سبزیجات به تنهایی نمی توانند موجب کاهش وزن گردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " بر خلاف عقیده عمومی ه دریافت میوه ها و سبزیجات بیشتر می تواند موجب کاهش وزن گردد، دریافت زیاد آن ها می تواند موجب افزایش وزن شود. به نظر می رسد که افزایش میزان دریافت میوه ها و سبزیجات بیشتر موجب افزایش دریافت مواد مغذی و ویتامین ها می گردد. میوه ها و سبزیجات به جهتت فیبر بالایی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخورد دارند." وی در ادامه افزود؛ "  میوه ها و سبزیجات به دلیل داشتن املاح و ویتامین های فراوان و مفید برای سلامتی ضروری هستند، با وجود این، اثر آن ها بر کاهش وزن باید بیشتر بررسی شود." 
 
منبع:
Kathryn a Kaiser, et al. Increased fruit and vegetable intake has no discernible effect on weight loss: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Clinical Nutrition, June 2014. 
 

نظرات بسته شده است.