میوه ها و سبزیجات خطر زایمان زودرس را کاهش می دهند

 

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد، میزان زایمان زودرس در زنان بارداری که رژیم غذایی شان غنی از میوه، سبزیجات و غلات کامل است، و به اندازه کافی آب می نوشند به طور معناداری کمتر است. یافته های حاصل از این مطالعه از توصیه های موجود د زمینه تغذیه در دوران بارداری حمایت می کند. به زنان بارداری توصیه می شود که از یک رژیم غذایی متعادل شامل میوه، سبزی، غلات کامل و ماهی تبعیت کنند و به اندازه کافی آب بنوشند. مزایای رژیم غذایی غنی از میوه/ سبزی در پیشگیری از زایمان زودرس در  چندین مطالعه تأیید شده است.  زایمان زودرس ( قبل از 37 هفته بارداری) می تواند موجب افزایش 75 درصدی میزان مرگ ومیر در نوزادان گردد. به منظور ارزیابی رابطه بین میزان دریافت میوه ها و سبزیجات و همچنین غلات کامل در دوران بارداری، در این مطالعه حدود 66000 زن در سال ها 2002 تا 2008 بررسی شدند. آزمودنی ها شرکت کننده در این پژوهش، دیابت نداشتند. تمام شرکت کنندگان در طول 4 تا 5 ماه اول بارداری پرسشنامه بسامد غذایی را به منظور بررسی عادات رژیم غذایی پر کردند. عوامل مؤثر در افزایش خطر زایمان زودرس از قبیل سن مادر و سابقه زایمان در بین آزمودنی ها کنترل شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که از بین 66000 زن باردار، حدود 3505 (5/3%) زایمان زودرس انجام شد. پس از همگن سازی عوامل محدود کننده پژوهش، مشخص شد که پیروی از رژیم غذایی غنی از میوه، سبزیجات و غلات کامل با کاهش خطر زایمان زودرس همراه است. 
 
منبع:
 
 
Linda Englund-Ögge, Bo Jacobsson et al. Maternal dietary patterns and preterm delivery: results from large prospective cohort study. BMJ, March 2014.
 

نظرات بسته شده است.