مکمل یاری ویتامین D اثری بر کاهش کلسترول ندارد

بر طبق نتایج مطالعه ای نشان داده شد که مکمل یاری کوتاه مدت ویتامین D در افرادی که مبتلا به کمبود این ماده مغذی می باشند نتوانست موجب تغییر در نیم رخ لیپیدی و میزان LDL کلسترول شود.
بر اساس بیانات دکتر جان برسلو و همکارانش از دانشگاه راکفِلر نیویورک؛ مکمل یاری ویتامین D به مدت 8 هفته و هر هفته با 50،000 واحد ویتامین D، تأثیری بر  LDLکلسترول و سایر اجزای نیم رخ لیپیدی نداشت. این مطالعه بر روی 151 آزمودنی در محدوده سنی 18 تا 85 که به کمبود ویتامینD مبتلا بودند (مقادیر ویتامین D کمتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر)و در دو گروه مکمل و دارونما انجام شد. لازم به ذکر است که کاهش مقادیر سرمی این ویتامین یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی محسوب می شود.
یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology  منتشرشد و نتایج مطالعات پیشین مبنی بر تأثیر مثبت افزایش میزان 25 هیدروکسی ویتامین D سرم بر نیم رخ لیپیدی را تأیید نکرد. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه مکمل یاری ویتامین D با افزایش میزان کلسیم سرم و کاهش میزان هورمون پاراتیروئید در گروه مکمل ویتامین D  همراه بود و این دو تغییر نیز با افزایش میزان LDL کلسترول همبستگی داشت. میزان افزایش مقادیر LDL کلسترول در افرادی که در گروه مکمل قرار داشتند پس از 4 هفته 52% در مقابل 36% و پس از 8 هفته 55% در مقابل 37% گزارش شد.
دکتر جان برسلو و همکارانش اظهار داشتند که با وجود این که زمان مطلوب مکمل یاری و دوره مصرف مکمل هنوز ناشناخته مانده است ولی تناقض نتایج این مطالعه با مطالعه های پیشین در زمینه اثر مطلوب مکمل یاری ویتامین D بر پیشبرد نیم رخ لیپیدی، حاشیه اطمینانی را در این زمینه ایجاد می کند.

منبع:

Ponda M, et al "The short-term effects of vitamin D repletion on cholesterol: a randomized, placebo-controlled trial", 2012

نظرات بسته شده است.